Start arrow Ogłoszenia

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Ogłoszenia
Obwieszczenie z dnia 10 czerwca 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 10 czerwca 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

 • Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZAR/214/2013 z dnia 21 maja 2014 r., znak: WU OZ.DB.ZAR.5151.26.3.2014.TZ;
 • Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie z dnia 20 maja 2014 r., znak: ZDP.11.5444.56.2014;
 • Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, Rejon Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu z dnia 30 maja 2014 r., znak: ZDW.RDW1.12.509.80.2014;
 • Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 109/CP/2014 z dnia 28 maja 2014 r.;
 • Starostę Mogileńskiego z dnia 23 maja 2014 r., znak: AB.6730.3.2014;


uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych SN 15 kV, skablowanie odcinka linii napowietrznych relacji GPZ Mogilno – Pakość oraz GPZ Mogilno - Iskra, na nieruchomościach ozn. nr ewid. 1263/26 i 468 obręb Mogilno 1, miasto Mogilno.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-06-10
Data udostępnienia informacji: 2014-06-11
Ilość wyświetleń informacji: 2603
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 9 czerwca 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 9 czerwca 2014 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego

 Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zm.) oraz art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.),

zawiadamiam

o wszczęciu na wniosek Prezydenta Miasta Torunia, reprezentowanego przez Stefana Kalinowskiego p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Budowa i rozbudowa ul. Łódzkiej na odcinku od ul. Lipnowskiej do ul. Zdrojowej w Toruniu", obejmującego działki o numerach ewidencyjnych (w nawiasach - numery działek po podziale, tłustym drukiem - działki przeznaczone pod inwestycję):

czytaj dalej  

Autor informacji: Izabela Rosiak
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-06-09
Data udostępnienia informacji: 2014-06-11
Ilość wyświetleń informacji: 2356
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 4 czerwca 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 4 czerwca 2014 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. Nr 143, poz. 963 ze zm.) oraz art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.)

zawiadamiam

o wszczęciu na wniosek Województwa Kujawsko-Pomorskiego reprezentowanego przez Franciszka Złotnikiewicza Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji pn.: „Zabezpieczenie lewego wału wstecznego rzeki Osy w km 0+000 - 4+100", gmina Grudziądz, powiat grudziądzki, obejmującego działki o numerach ewidencyjnych (zastosowane oznaczenia - w nawiasach podano numery działek powstałych po podziale, tłustym drukiem zaznaczono działki przeznaczone pod inwestycję):

Czytaj całość
Autor informacji: Izabela Rosiak
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-06-04
Data udostępnienia informacji: 2014-06-06
Ilość wyświetleń informacji: 2322
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 2 czerwca 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 2 czerwca 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Oddział Dystrybucji Bydgoszcz (pismo z dnia 29.04.2014r.), reprezentowanej przez Pana Andrzeja Łukowksiego, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV wraz z zabudową złącza kablowego SN dla przyłączenia zakładu produkcyjnego Fronhoffs Polska Sp. z o.o. przy ul. Nadrzecznej 3, na nieruchomościach ozn. nr ewid.: 26 i 28/5 obręb 78, miasto Bydgoszcz.

Zgodnie z decyzją Nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. Ministra Infrastruktury i Rozwoju, poz. 25 – Lp. 1026 i 1028 załącznika do ww. decyzji Tom II województwo kujawsko-pomorskie), w związku z art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) ww. nieruchomości stanowią teren zamknięty.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-06-02
Data udostępnienia informacji: 2014-06-03
Ilość wyświetleń informacji: 2995
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 28 maja 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 28 maja 2014 r.

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.),

zawiadamiam

o wydaniu przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, na wniosek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, reprezentowanego przez Mirosława Kielnika, Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy decyzji Nr 3/ZRID/2014, znak: WI.IV.7820.52.2013, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 223 - ulicy Szubińskiej w Białych Błotach na odcinku od km 3+200 do km 3+900 (w tym budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej stanowiącego połączenie komunikacyjne drogi powiatowej nr 1537C relacji Trzciniec - Ciele - Kruszyn Krajeński oraz drogi gminnej na Miedzyń) wraz z jego odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudową pozostałych sieci kolidujących z w/w inwestycją".

Czytaj całość
Autor informacji: Izabela Rosiak
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-05-28
Data udostępnienia informacji: 2014-05-28
Ilość wyświetleń informacji: 2829
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 27 maja 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 27 maja 2014 r.

Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687, ze zm.) zawiadamiam, że Wojewoda Kujawsko – Pomorski zakończył postępowanie w przedmiocie odwołania od decyzji Prezydenta Miasta Torunia z dnia 8 sierpnia 2013 r., znak: WAiB.6740.15.7.5.2013 KJ o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa ulicy Wielki Rów w Toruniu", decyzją z dnia 27 maja 2014 r. , w której: uchylił zaskarżoną decyzję i umorzył postępowanie pierwszej instancji w całości.

Czytaj całość
Autor informacji: Krzysztof Pankowski
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-05-27
Data udostępnienia informacji: 2014-06-03
Ilość wyświetleń informacji: 2798
Rejestr zmian dokumentu
 
Wyniki otwartego konkursu na realizację w 2014 r. zadań w obszarze pomocy społecznej Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Informacja o wynikach

Posiedzenie Komisji powołanej Zarządzeniem Nr 63/14 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 maja 2014 r. odbyło się w dniu 20 maja 2014 r. w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Wysokość środków na dofinansowanie projektów konkursowych nadesłanych do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego wynosiła 623.000 zł.

Konkurs ofert wpisuje się w Program finansowego wspierania przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego programów w określonych obszarach pomocy społecznej, realizowanych w 2014 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyjęty Zarządzeniem Nr 46/2014 z dnia 17 marca 2014r.

Celem Programu jest rozszerzenie form pomocy adresowanych do mieszkańców województwa kujawsko – pomorskiego dzięki wykorzystaniu potencjału organizacji pozarządowych i ich współdziałaniu z sektorem publicznym w zakresie zadań związanych ze wsparciem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz rozwiązywaniem kluczowych problemów społecznych.

Czytaj całość
Autor informacji: Dorota Hass
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-05-23
Data udostępnienia informacji: 2014-05-23
Ilość wyświetleń informacji: 2364
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 22 maja 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 22 maja 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

 • Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Bydgoszczy z dnia 15 maja 2014 r., znak: GDDKiA-O/BY-Z-3-ae-073-547/14;
 • Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 104/CP/2014 z dnia 16 maja 2014r.;
 • Starostę Inowrocławskiego z dnia 16 maja 2014 r., znak: AB.673.36.2014;


uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków garażowo – magazynowych – hangarów typu lekkiego wraz z niezbędną infrastrukturą: dojazdy, zasilanie energetyczne, przebudowa kolidujących linii energetycznych, rozbudowy instalacji wodociągowej o hydranty zewnętrzne dla celów ppoż., na działce nr ewid. 63/2 (w części nie objętej ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) obręb Latkowo 0022, gmina Inowrocław.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-05-22
Data udostępnienia informacji: 2014-05-23
Ilość wyświetleń informacji: 2302
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 21 maja 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 21 maja 2014 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. lid ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zm.) oraz art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.),

zawiadamiam

o wszczęciu na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanego przez Jana Surdykę Wójta Gminy Zławieś Wielka, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 80 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km 30+364,66 do km 30+895,90 w miejscowości Zławieś Wielka", (w nawiasach - numery działek po podziale, tłustym drukiem - działki przeznaczone pod inwestycję):

Czytaj całość
Autor informacji: Izabela Rosiak
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-05-21
Data udostępnienia informacji: 2014-05-22
Ilość wyświetleń informacji: 2474
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 21 maja 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 21 maja 2014 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zm.) oraz art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.),

zawiadamiam

o wszczęciu na wniosek Prezydenta Miasta Torunia, reprezentowanego przez Stefana Kalinowskiego p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Rozbudowa ul. Łódzkiej na odcinku ul. Andersa do Lipnowskiej w Toruniu", obejmującego działki o numerach ewidencyjnych (w nawiasach - numery działek po podziale, tłustym drukiem - działki przeznaczone pod inwestycję):

Czytaj całość
Autor informacji: Izabela Rosiak
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-05-21
Data udostępnienia informacji: 2014-05-22
Ilość wyświetleń informacji: 2389
Rejestr zmian dokumentu
 
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Ogłoszenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia


WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI
działając na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536, z późn. zm.),

ogłasza otwarty konkurs ofert

na wsparcie  realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia - zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, przyznanej na ten cel w roku 2014.

Czytaj całość
Autor informacji: Zbigniew Ostrowski
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-05-20
Data udostępnienia informacji: 2014-05-20
Ilość wyświetleń informacji: 2820
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 19 maja 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 19 maja 2014 r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.),

zawiadamiam

o wydaniu przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, na wniosek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, reprezentowanego przez Pana Mirosława Kielnika Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, w dniu 16 maja 2014 r. decyzji Nr 2/ZRID/2014, znak: WI.IV.7820.2.2014, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa - Wąbrzeźno, m. Węgorzyn od km 47+089 do km 47+480, dł. 0,391 km likwidacja lokalnego osuwiska".

Czytaj całość
Autor informacji: Izabela Rosiak
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-05-19
Data udostępnienia informacji: 2014-05-22
Ilość wyświetleń informacji: 2226
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 15 maja 2014r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 15 maja 2014 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Delegatura w Bydgoszczy, reprezentowanej przez Pana Jerzego Cygan Dyrektora Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Bydgoszczy, dnia 14 maja 2014 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał decyzję Nr 12/2014, znak: WI.III.746.1.3.2014.EG o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pn.: „rozbudowa budynku administracyjno-biurowego wraz z przebudową w zakresie zabudowy podcienia budynku dla potrzeb Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Bydgoszczy przy ul. M. Ogińskiego 28-30”, na nieruchomościach oznaczonych nr ew.: 303/1, 303/5, 303/7 obręb 177, m. Bydgoszcz.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-05-15
Data udostępnienia informacji: 2014-05-19
Ilość wyświetleń informacji: 2898
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 15 maja 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 15 maja 2014 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zm.) oraz art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, ze zm.),

zawiadamiam

o wszczęciu na wniosek Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego, reprezentowanego przez Mirosława Kielnika Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 poprzez rozbudowę skrzyżowania ul. Kętrzyńskiego z ul. 11 Listopada w Wąbrzeźnie w km 34+225 na rondo, wykonanie odwodnienia i oświetlenia" (zastosowane oznaczenia - w nawiasie podano numery działek powstałych po podziale, tłustym drukiem zaznaczono działki przeznaczone pod inwestycję):

 1. Numery działek położonych w całości w liniach rozgraniczających teren inwestycji

  Jednostka ewidencyjna 041701_1, Wąbrzeźno, obręb 0004 Wąbrzeźno, działki nr: 83, 86, 88, 90, 92,
  Jednostka ewidencyjna 041701_1, Wąbrzeźno, obręb 0005 Wąbrzeźno, działki nr: 233/7, 233/8, 233/10,

 2. Numery działek położonych w części w liniach rozgraniczających teren inwestycji objętych projektami podziału

  Jednostka ewidencyjna 041701_1, Wąbrzeźno, obręb 0005 Wąbrzeźno, działki nr: 233/13 (233/17, 233/18), 233/6 (233/19, 233/20), 233/9 (233/21, 233/22), 223/5 (223/6, 223/7), 233/14 (233/15, 233/16),
  Jednostka ewidencyjna 041705_2, Wąbrzeźno-Gmina, obręb 0019 Wałycz, działki nr: 148 (148/1, 148/2)

 3. Numery działek położonych poza liniami rozgraniczającymi, na których przewiduje się przebudowę sieci uzbrojenia terenu lub przebudowę dróg innych kategorii, dla których ustanawia się ograniczone korzystanie z nieruchomości dla realizacji inwestycji

  Jednostka ewidencyjna 041701_1, Wąbrzeźno, obręb 0004 Wąbrzeźno, działki nr: 1/1, 1/2, 1/3, 61, 79, 81, 82, 94
  Jednostka ewidencyjna 041701_1, Wąbrzeźno, obręb 0005 Wąbrzeźno, działka nr 231/2,
  Jednostka ewidencyjna, 041705_2, Wąbrzeźno-Gmina, obręb 0019 Wałycz, działki nr: 148 (148/1, 148/2)
Czytaj całość
Autor informacji: Izabela Rosiak
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-05-15
Data udostępnienia informacji: 2014-05-16
Ilość wyświetleń informacji: 2925
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 14 maja 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 14 maja 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek firmy ENEA Operator Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, reprezentowaną przez pana Antoniego Lipińskiego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN 15 kV relacji GPZ WSCHÓD – st. trafo ŁĘCZYCKA na nieruchomościach oznaczonych nr ewid. dz. 12/2, 13/3 obr. 207 położonych w Bydgoszczy przy ulicy Inwalidów i ulicy Kamiennej.

Nieruchomości objęte wnioskiem zostały ujęte w decyzji Nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MIiR z 2014 r., poz. 25 –  Tom II województwo kujawsko - pomorskie , Lp. 1114 i 1116 załącznika do decyzji) i stanowią w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) teren zamknięty.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-05-14
Data udostępnienia informacji: 2014-05-27
Ilość wyświetleń informacji: 2907
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 12 maja 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 12 maja 2014 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Eugeniusza Najtkowskiego, dnia 30 kwietnia 2014 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał decyzję Nr 11/2014, znak: WI.III.746.1.43.2013.EG o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pn.: „budowa przepustu na linii kolejowej nr 208 Działdowo – Chojnice”, na nieruchomości oznaczonej nr ew. 6 obręb Ostrowite, gmina Lniano.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-05-12
Data udostępnienia informacji: 2014-05-13
Ilość wyświetleń informacji: 2521
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 12 maja 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 12 maja 2014 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, reprezentowanej przez pełnomocnika Janusza Frączek Dyrektora Rejonu Dystrybucji Chojnice ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Chojnicach, dnia 30 kwietnia 2014 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał decyzję Nr 10/2014, znak: WI.III.746.1.43.2013.EG o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pn.: „budowa stacji transformatorowej 15/04 kV, linii kablowej SN oraz nn w celu zasilenia działki nr 234/1 wraz z przebudową odcinka linii napowietrznej nn obwodu 100 i 300 w miejscowości Lińsk, gmina Śliwice”, na nieruchomościach oznaczonych nr ew.: 240/2 i 240/3 obręb Lińsk, gmina Śliwice.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-05-12
Data udostępnienia informacji: 2014-05-13
Ilość wyświetleń informacji: 2284
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 8 maja 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 8 maja 2014 r.

Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687, ze zm.) zawiadamiam, że Wojewoda Kujawsko – Pomorski zakończył postępowanie w przedmiocie odwołania od decyzji Starosty Bydgoskiego z dnia 3 grudnia 2013 r., znak WN.673.20.2013 zatwierdzającej projekt budowlany, podział nieruchomości i zezwalającej Wójtowi Gminy Osielsko na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Krakowskiej w miejscowości Niwy, gmina Osielsko klasa techniczna drogi „L” (lokalna),  decyzją z dnia  8 maja 2014 r. , w której: uchylił, w sentencji zaskarżonej decyzji, zapis znajdujący się na stronie 8, w pkt 7 i orzekł w tym zakresie, uchylił, w sentencji zaskarżonej decyzji, znajdujący się na stronie 9, pkt 9 zaskarżonej decyzji i w tym zakresie umorzył postępowanie oraz uchylił, w sentencji zaskarżonej decyzji, znajdujący się na stronie 9, w pkt 10 zapis akapitu pierwszego i orzekł w tym zakresie, a w pozostałym zakresie utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję

Czytaj całość
Autor informacji: Krzysztof Pankowski
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-05-08
Data udostępnienia informacji: 2014-05-15
Ilość wyświetleń informacji: 2796
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 5 maja 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 5 maja 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Oddział w Gdańsku, Zakład w Bydgoszczy, reprezentowanej przez Pana Tomasza Bednarczyk, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na nieruchomości ozn. nr ewid. 1263/26 obręb m. Mogilno 1.

Zgodnie z decyzją Nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 2014 r., poz. 25 – Lp. 1770 załącznika do ww. decyzji Tom II województwo kujawsko-pomorskie), w związku z art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) ww. nieruchomość stanowi teren zamknięty.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-05-05
Data udostępnienia informacji: 2014-05-07
Ilość wyświetleń informacji: 2755
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 5 maja 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 5 maja 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Gminy Solec Kujawski, reprezentowanej przez Panią Krystynę Mikulską Pełnomocnika Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie Stacji Szybkiej Kolei Metropolitalnej (Punkt Obsługi Podróżnych) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem stacji, na nieruchomościach ozn. nr ewid. 271, 737/16, 738/3 i 680/6 obręb m. Solec Kujawski.

Zgodnie z decyzją Nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 2014 r., poz. 25 – Lp. 541, 545, 547 i 550 załącznika do ww. decyzji Tom II województwo kujawsko-pomorskie), w związku z art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) ww. nieruchomości stanowią teren zamknięty.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-05-05
Data udostępnienia informacji: 2014-05-07
Ilość wyświetleń informacji: 2747
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 5 maja 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 5 maja 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kostulskiego, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla OM Pancernych (rejon ul. Twardej) w Toruniu, na nieruchomościach ozn. nr ewid. 13, 14, 15, 48 i 49 obręb 46, miasto Toruń.

Zgodnie z decyzją Nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 2014 r., poz. 25 – Lp. 1448, 1449, 1450, 1451 i 1452 załącznika do ww. decyzji Tom II województwo kujawsko-pomorskie), w związku z art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) ww. nieruchomości stanowią teren zamknięty.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-05-05
Data udostępnienia informacji: 2014-05-07
Ilość wyświetleń informacji: 2597
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 30 kwietnia 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 30 kwietnia 2014 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Jednostki Wojskowej Nr 4246 z siedzibą w Bydgoszczy, reprezentowanej przez Dowódcę ppłk. Roberta Łączyńskiego, dnia 29 kwietnia 2014 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał decyzję Nr 9/2014, znak: WI.III.746.1.44.2013.EG o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pn.: "budowa altany ogrodowej w kompleksie wojskowym 1165 przy ul. Szubińskiej 2 dla potrzeb rekreacyjno-sportowych Centrum Szkolenia Sił Połączonych (JFTC – Joint Force Training Centre) w Bydgoszczy", na nieruchomości oznaczonej nr ew. 14/82 obręb 0075, m. Bydgoszcz.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-04-30
Data udostępnienia informacji: 2014-05-05
Ilość wyświetleń informacji: 2321
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 30 kwietnia 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 30 kwietnia 2014 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Gminy Jeżewo, reprezentowanej przez Pana Mieczysława Pikuła Wójta Gminy Jeżewo, dnia 29 kwietnia 2014 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał decyzję Nr 8/2014, znak: WI.III.746.1.2.2014.EG o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pn.: "rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jeżewo", na nieruchomości oznaczonej nr ew. 53 obręb Lipienki, gmina Jeżewo.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-04-30
Data udostępnienia informacji: 2014-05-05
Ilość wyświetleń informacji: 2213
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 29 kwietnia 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) oraz na wniosek 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką –Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy mającego siedzibę przy ulicy Powstańców Warszawy 5 w Bydgoszczy,

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie dodatkowego wejścia do budynku nr 3 wraz z parkingiem dla potrzeb 10-tego Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy przy ulicy Powstańców Warszawy 5, dz. nr 6/18, obręb 124, miasto Bydgoszcz.

Zgodnie z decyzją  Nr 264/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 września 2013 r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej (Dz. U. MON z 2013r., poz. 233 ze zm. – Lp. 769 załącznika do decyzji) i stanowi w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) teren zamknięty.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-04-29
Data udostępnienia informacji: 2014-05-27
Ilość wyświetleń informacji: 2756
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 25 kwietnia 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY  KUJAWSKO – POMOMORSKIEGO
o wydaniu decyzji zmieniającej projekt budowlany
i udzielającej pozwolenia na budowę

Zgodnie z art. 12 ust 1 w związku z art. 15 ust. 4 i art. 38 pkt 2g ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 roku o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. Nr 84, poz. 700 z późn. zm.) - zawiadamiam,
że w dniu 25  kwietnia  2014 r. wydano decyzję Nr 49/2014, znak WI.I.7840.2.32.2014 MPt. w sprawie zmiany pozwolenia na budowę inwestycji w zakresie terminalu pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Rembelszczyzna – Gustorzyn”, zatwierdzonego decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego znak: WI.DW.7840.7.12.2011MPt. z dnia 21 czerwca 2011 r. w zakresie zmiany lokalizacji śluzy nadawczo odbiorczej tłoka na działkach nr ewid. 40/2, 40/4 obręb 0007 Gustorzyn, gmina Brześć Kujawski, województwo kujawsko – pomorskie.

Czytaj całość
Autor informacji: Paulina Wenderlich
Informację wprowadził\a:
Data wytworzenia informacji: 2014-04-25
Data udostępnienia informacji: 2014-04-29
Ilość wyświetleń informacji: 1892
Rejestr zmian dokumentu
 
Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 j.t.)

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk  reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Dariusza Niemirskiego,  decyzją Nr 60/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r. został zatwierdzony projekt budowlany i udzielone pozwolenie na budowę  pn.: „Przebudowa jazu farnego w Bydgoszczy na dz. nr ewid. 95/34, 97/11, 97/12, 97/17 obręb 097 oraz 149/4, 149/1, 150, 151, 152, 154, 155, 156 i 163/1 obręb 108 w Bydgoszczy”.
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się  w siedzibie Kujawsko– Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Wydział Infrastruktury, ul. Jagiellońska 3 (budynek A, II piętro, pokój nr 203) w dniach pracy Urzędu w godz. 800 - 1500.

Nr sprawy: WI.I.7840.1.1.2014.AŻ

Podpisał
Z up. Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego
Pan Eugeniusz Kaźnica
starszy inspektor wojewódzki
w Oddziale
Architektury i Budownictwa
w Wydziale Infrastruktury

Autor informacji: Eugeniusz Kaźnica
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-04-25
Data udostępnienia informacji: 2014-04-28
Ilość wyświetleń informacji: 2048
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 22 kwietnia 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 22 kwietnia 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Rejon Dystrybucji Chojnice z siedzibą w Chojnicach (pismo z dnia 28.03.2014r.), reprezentowanej przez Pana Janusza Frączek, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN 0,4 kV w celu zasilania w energię elektryczną działki nr 261, na nieruchomości oznaczonej nr ew. 552 obręb m. Lipowa, gmina Śliwice.
Zgodnie z decyzją Nr 45 Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2009 r.  w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI Nr 14, poz. 51 z późn. zm. – Lp. 2763 załącznika do decyzji Tom II województwo kujawsko-pomorskie), w związku z art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) ww. nieruchomość stanowi teren zamknięty.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-04-22
Data udostępnienia informacji: 2014-04-23
Ilość wyświetleń informacji: 2373
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 22 kwietnia 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 22 kwietnia 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy, reprezentowanego przez Pana Piotra Lewińskiego (Nr 80/2014 z dnia 6 marca 2014r.), w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na przebudowie budynku nr 31 na terenie kompleksu wojskowego 517 dla potrzeb Klubu Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy, na nieruchomości ozn. nr ewid. 5/2 obręb 174, miasto Bydgoszcz.
Przedmiotowa nieruchomość została ujęta w decyzji Nr 264/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 września 2013 r. (Dz. U. MON z 2013 r., poz. 233 ze zm. – Lp. 71 załącznika do ww. decyzji) i stanowi w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) teren zamknięty.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-04-22
Data udostępnienia informacji: 2014-04-23
Ilość wyświetleń informacji: 2254
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 22 kwietnia 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 22 kwietnia 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

 • Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy z dnia 4 kwietnia 2014 r., znak: UP-4005/7687/14;
 • Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 74/CP/2014 z dnia 8 kwietnia 2014r.;
 • Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 8 kwietnia 2014 r., znak: WAB.I.670.1.111. 2014.MO;


uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku administracyjno-biurowego wraz z przebudową w zakresie zabudowy podcienia budynku dla potrzeb Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Bydgoszczy przy ul. M. Ogińskiego 28-30, na nieruchomościach ozn. nr ewid. 303/1, 303/5 i 303/7 obręb 177, miasto Bydgoszcz.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-04-22
Data udostępnienia informacji: 2014-04-23
Ilość wyświetleń informacji: 2383
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 9 kwietnia 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 9 kwietnia 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy, reprezentowanego przez Panią Ewę Katarzynę Grzybowską (Nr 120/2014 z dnia 21.03.2014 r.), w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków garażowo-magazynowych – hangarów typu lekkiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na nieruchomości ozn. nr ewid. 63/2 (w części nie objętej ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) obręb Latkowo 0022, gm. Inowrocław.

Przedmiotowa nieruchomość została ujęta w decyzji Nr 264/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 września 2013 r. (Dz. U. MON z 2013 r., poz. 233 – Lp. 715 załącznika do ww. decyzji) i stanowi w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) teren zamknięty.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-04-09
Data udostępnienia informacji: 2014-04-10
Ilość wyświetleń informacji: 2387
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 8 kwietnia 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 8 kwietnia 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

 • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 4 kwietnia 2014 r., znak: WPN.612.19.2014.WR;
 • Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 62/CP/2014 z dnia 27 marca 2014 r.;
 • Starostę Świeckiego z dnia 19 marca 2014 r., znak: AB.6730.L.521.2014;


uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

dla inwestycji polegającej na budowie przepustu na linii kolejowej nr 208 Działdowo – Chojnice, na nieruchomości oznaczonej nr ewid. 6 obręb Ostrowite, gmina Lniano.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-04-08
Data udostępnienia informacji: 2014-04-10
Ilość wyświetleń informacji: 2374
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 8 kwietnia 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 8 kwietnia 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

 • Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy z dnia 18 marca 2014 r., znak: UP-4005/7622/14;
 • Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 58/CP/2014 z dnia 26 marca 2014 r.;
 • Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 24 marca 2014 r., znak: WAB.I.670.1.85.2014.MO;


uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

dla inwestycji polegającej na budowie altany ogrodowej w kompleksie wojskowym 1165 przy ul. Szubińskiej 2 dla potrzeb rekreacyjno – sportowych Centrum Szkolenia Sił Połączonych (JFTC – Joint Force Training Centre) w Bydgoszczy, na nieruchomości oznaczonej nr ew. 14/82 obręb 0075.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-04-08
Data udostępnienia informacji: 2014-04-10
Ilość wyświetleń informacji: 2595
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 8 kwietnia 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 8 kwietnia 2014 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Kujawsko – Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych z siedzibą we Włocławku, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Marcina Pawłowskiego, dnia 31 marca 2014 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał decyzję Nr 7/2014, znak: WI.III.746.1.41.2013.EG o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pn.: „Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego Kanału Bachorza Duża od km 0+000 do km 14+000”, na nieruchomościach oznaczonych nr ew. 94 i 117/2 obręb Karczyn Pgr, gmina Kruszwica.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-04-08
Data udostępnienia informacji: 2014-04-10
Ilość wyświetleń informacji: 2650
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 8 kwietnia 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 8 kwietnia 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Gminy Świekatowo (pismo z dnia 13.03.2014r.), reprezentowanej przez Pana Marka Topolińskiego Wójta Gminy Świekatowo, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie parkingu przy stacji kolejowej PKP, na nieruchomościach ozn. nr ewid. 272/4 i 337 obręb m. Świekatowo.
Zgodnie z decyzją Nr 45 Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2009 r.  w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI Nr 14, poz. 51 z późn. zm. – Lp. 2376 i 2378 załącznika do decyzji Tom II województwo kujawsko-pomorskie), w związku z art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) ww. nieruchomości stanowią teren zamknięty.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-04-08
Data udostępnienia informacji: 2014-04-10
Ilość wyświetleń informacji: 2559
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 8 kwietnia 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 8 kwietnia 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

 • Wójta Gminy Jeżewo z dnia 24 marca 2014 r., znak: UG.6853.15.2014;
 • Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 61/CP/2014 z dnia 27 marca 2014 r.;
 • Starostę Świeckiego z dnia 18 marca 2014 r., znak: AB.6730.J.509.2014;


uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej w miejscowości Jeżewo, na nieruchomości ozn. nr ewid. 53 obręb Lipienki, gmina Jeżewo.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-04-08
Data udostępnienia informacji: 2014-04-10
Ilość wyświetleń informacji: 2726
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 8 kwietnia 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 8 kwietnia 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

 • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 19 marca 2014 r., znak: WST.612.1.51.2014.EP;
 • Wójta Gminy Śliwice z dnia 19 marca 2014 r., znak: RS.6730.31.1.2013;
 • Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi z dnia 18 marca 2014 r., znak: ZDP-6730-15-P-2014r.;
 • Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 59/CP/2014 z dnia 26 marca 2014 r.;


uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV, linii kablowej SN oraz nn w celu zasilenia działki nr 234/1 wraz z przebudową odcinka linii napowietrznej nn obwodu 100 i 300 w miejscowości Lińsk, gmina Śliwice, na nieruchomościach ozn. nr ewid. 240/2 i 240/3 obręb Lińsk, gmina Śliwice.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-04-08
Data udostępnienia informacji: 2014-04-10
Ilość wyświetleń informacji: 2450
Rejestr zmian dokumentu
 
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Ogłoszenie
o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w obszarze
pomocy społecznej


Na podstawie art. 11 oraz 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą"


WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2014 zleconych zadań

publicznych w obszarze pomocy społecznej.

 

Załączniki:

 

czytaj dalej

Autor informacji: Ewa Mes - Wojewoda Kujawsko-Pomorski
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-04-03
Data udostępnienia informacji: 2014-04-03
Ilość wyświetleń informacji: 2051
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 2 kwietnia 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 2 kwietnia  2014 r.


Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 15 ust. 4 i art. 38 pkt 2g ustawy  z dnia 24 kwietnia 2009 roku o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. Nr 84, poz. 700 z późn. zm.) - oraz art. 10, art. 49 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013 r. poz. 267 t.j.)

zawiadamiam,

że zostało wszczęte na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Mszczonowska 4, 02 – 337 Warszawa, reprezentowanego przez pełnomocnika – p. Pawła Zaradkiewicza – przedstawiciela firmy ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o , ul. Osmańska12, 02 – 823 Warszawa ( pełnomocnictwo- upoważnienie Nr Z/P/146/14 z dnia 7 marca 2014 r.), postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji znak: WI.DW.7840.7.12.2011 MPt. z dnia 21 czerwca 2011 dla inwestycji pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Rembelszczyzna – Gustorzyn”, w zakresie zmiany lokalizacji śluzy nadawczo odbiorczej tłoka na działkach nr ewid. 40/2, 40/4 obręb 0007 Gustorzyn, gmina Brześć Kujawski, województwo kujawsko – pomorskie.

Czytaj całość
Autor informacji: Paulina Wenderlich
Informację wprowadził\a:
Data wytworzenia informacji: 2014-04-02
Data udostępnienia informacji: 2014-04-03
Ilość wyświetleń informacji: 2744
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 28 marca 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 28 marca 2014 r.

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267),

zawiadamiam

o wydaniu przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, na wniosek Prezydenta Miasta Bydgoszczy, reprezentowanego przez Tomasza Szymańskiego Zastępcę Dyrektora ds. Inwestycji Drogowych i Transportu Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, w dniu 25 marca 2014 r. decyzji Nr l/ZRID/2014, znak: WI.IV.7820.60.2013, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Budowa Mostu przez Kanał Bydgoski z przebudową Węzła Zachodniego w Bydgoszczy w ramach zadania pn.: Przebudowa Węzła Zachodniego Etap II-a".

Czytaj całość
Autor informacji: Izabela Rosiak
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-03-28
Data udostępnienia informacji: 2014-03-28
Ilość wyświetleń informacji: 2404
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 28 marca 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 28 marca 2014 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zm.) oraz art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267),

zawiadamiam

o wszczęciu, na wniosek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, reprezentowanego przez Mirosława Kielnika Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice - Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718", obejmującego działki o numerach ewidencyjnych (w nawiasach - numery działek po podziale, tłustym drukiem - działki przeznaczone pod inwestycję):

czytaj dalej

Autor informacji: Izabela Rosiak
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-03-28
Data udostępnienia informacji: 2014-03-28
Ilość wyświetleń informacji: 2072
Rejestr zmian dokumentu
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 161 - 200 z 790