Start arrow Ogłoszenia arrow Obwieszczenie z dnia 21 maja 2014 r.

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Obwieszczenie z dnia 21 maja 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 21 maja 2014 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zm.) oraz art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.),

zawiadamiam

o wszczęciu na wniosek Prezydenta Miasta Torunia, reprezentowanego przez Stefana Kalinowskiego p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Rozbudowa ul. Łódzkiej na odcinku ul. Andersa do Lipnowskiej w Toruniu", obejmującego działki o numerach ewidencyjnych (w nawiasach - numery działek po podziale, tłustym drukiem - działki przeznaczone pod inwestycję):


 1. Numery działek położonych w całości w liniach rozgraniczających teren inwestycji

  Jednostka ewidencyjna 046301_1, Toruń, obręb 0074, działki nr: 576/1, 576/2, 582, 583/2, 586, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 675, 676, 677, 679, 680, 681, 700, 702,

  Jednostka ewidencyjna 046301_1, Toruń, obręb 0066, działki nr: 475, 477, 482, 483, 484, 485, 486, 488, 489/1, 489/2, 490/1, 490/2, 523, 524, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 584, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 615/4, 631, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 649, 650, 696, 648,

  Jednostka ewidencyjna 046301_1, Toruń, obręb 0068, działki nr: 378, 382, 383, 384, 385, 386, 387,388,397,398,

 2. Numery działek położonych w części w liniach rozgraniczających teren inwestycji objętych projektami podziału

  Jednostka ewidencyjna 046301_1, Toruń, obręb 0074, działki nr: 564/2 (564/4, 564/3), 566 (566/1, 566/2), 574 (574/1, 574/2), 579 (/579/1, 579/2), 583/1 (583/5, 583/6), 599 (599/1, 599/2), 678 (678/1, 678/2), 766 (766/1, 766/2), 767 (767/1, 767/2),

  Jednostka ewidencyjna 046301_1, Toruń, obręb 0066, działki nr: 467 (467/1, 467/2), 474 (474/1, 474/2), 512/1 (512/3, 512/4), 545 (545/1, 545/2), 546 (546/1, 546/2), 547 (547/1, 547/2), 585 (585/1, 585/2), 597 (597/1, 597/2), 598 (598/1, 598/2), 616 (616/1, 616/2), 632 (632/1, 632/2), 651 (651/1, 651/2), 652 (652/1, 652/2), 653 (653/1, 653/2), 654 (654/1, 654/2), 657 (657/1, 657/2), 689 (689/1, 689/2, 689/3), 697 (697/1, 697/2),

  Jednostka ewidencyjna 046301_1, Toruń, obręb 0068, działki nr: 369 (369/1, 369/2), 377 (377/1, 377/2), 408 (408/1, 408/2), 409 (409/1, 409/2).

 3. Numery działek położonych poza liniami rozgraniczającymi, na których przewiduje się przebudowę sieci uzbrojenia terenu lub przebudowę dróg innych kategorii, dla których ustanawia się ograniczone korzystanie z nieruchomości dla realizacji inwestycji

  Jednostka ewidencyjna 046301_1, Toruń, obręb 0066, działki nr: 487, 503, 615/3, 657 (657/1, 657/2).
   

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3 (budynek A, parter, pokój 50, tel. 52-34-97-320), w dniach pracy tut. Urzędu, w godz. 8.00 - 14.00.

Znak sprawy:WI.IV.7820.23.2014

Z up. Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego
Izabela Rosiak
Dyrektor
Biura Kadrowo-Organizacyjnego

Autor informacji: Izabela Rosiak
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-05-21
Data udostępnienia informacji: 2014-05-22
Ilość wyświetleń informacji: 1264
Rejestr zmian dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Redaktor Data Zmiana
Radosław Górnicki 2014-05-22 Edycja
Radosław Górnicki 2014-05-22 Edycja
Radosław Górnicki 2014-05-22 Utworzenie