Start arrow Ogłoszenia arrow Obwieszczenie z dnia 21 maja 2014 r.

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Obwieszczenie z dnia 21 maja 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 21 maja 2014 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. lid ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zm.) oraz art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.),

zawiadamiam

o wszczęciu na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanego przez Jana Surdykę Wójta Gminy Zławieś Wielka, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 80 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km 30+364,66 do km 30+895,90 w miejscowości Zławieś Wielka", (w nawiasach - numery działek po podziale, tłustym drukiem - działki przeznaczone pod inwestycję):


  1. Numery działek położonych w całości w liniach rozgraniczających teren inwestycji

    Jednostka ewidencyjna 041509_2, Zławieś Wielka, obręb 0008 Pędzewo, działka nr 52,

    Jednostka ewidencyjna 041509_2, Zławieś Wielka, obręb 0017 Zławieś Wielka, działka nr 250/1,

  2. Numery działek położonych w części w liniach rozgraniczających teren inwestycji objętych projektami podziału

    Jednostka ewidencyjna 041509_2, Zławieś Wielka, obręb 0017 Zławieś Wielka, działki nr: 231/2 (231/10, 231/11, 231/12), 231/6 (231/8, 231/9), 3227/22 (482, 3227/29), 234 (234/1, 234/2), 235 (235/1, 235/2), 236/9 (236/10, 236/11), 237 (237/1, 237/2), 238 (238/1, 238/2).

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3 (budynek A, parter, pokój 50, tel.: 52-3497320), w dniach pracy tut. Urzędu, w godz. 8.00 - 14.00.

Znak sprawy: WI.IV.7820.25.2014

Z up. Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego
Izabela Rosiak
Dyrektor
Biura Kadrowo-Organizacyjnego

Autor informacji: Izabela Rosiak
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-05-21
Data udostępnienia informacji: 2014-05-22
Ilość wyświetleń informacji: 1219
Rejestr zmian dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Redaktor Data Zmiana
Radosław Górnicki 2014-05-22 Utworzenie