Start arrow Ogłoszenia arrow Obwieszczenie z dnia 2 kwietnia 2014 r.

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Obwieszczenie z dnia 2 kwietnia 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 2 kwietnia  2014 r.


Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 15 ust. 4 i art. 38 pkt 2g ustawy  z dnia 24 kwietnia 2009 roku o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. Nr 84, poz. 700 z późn. zm.) - oraz art. 10, art. 49 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013 r. poz. 267 t.j.)

zawiadamiam,

że zostało wszczęte na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Mszczonowska 4, 02 – 337 Warszawa, reprezentowanego przez pełnomocnika – p. Pawła Zaradkiewicza – przedstawiciela firmy ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o , ul. Osmańska12, 02 – 823 Warszawa ( pełnomocnictwo- upoważnienie Nr Z/P/146/14 z dnia 7 marca 2014 r.), postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji znak: WI.DW.7840.7.12.2011 MPt. z dnia 21 czerwca 2011 dla inwestycji pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Rembelszczyzna – Gustorzyn”, w zakresie zmiany lokalizacji śluzy nadawczo odbiorczej tłoka na działkach nr ewid. 40/2, 40/4 obręb 0007 Gustorzyn, gmina Brześć Kujawski, województwo kujawsko – pomorskie.


Wszczęcie postępowania nastąpiło na wniosek inwestora z dnia 2 kwietnia 2014 r., ( data wpływu do tut. organu 2  kwietnia  2014 r).

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi, wnioski, wyjaśnienia żądania oraz dodatkowe dokumenty w Kujawsko- Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy – Delegaturze we Włocławku ul. Brzeska 8 ( Oddział Zamiejscowy Wydział Infrastruktury, pokój nr 15 w godzinach 8:00 – 15.00, w dniach pracy Urzędu tel. 54/231 43 59), do czasu podjęcia rozstrzygnięcia w sprawie, która zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Stosownie do treści art. 10 § 1 w związku z art. 73 K.p.a., strony postępowania mają zapewniony dostęp do akt sprawy oraz możliwości korzystania z pozostałych uprawnień określonych w art. 73 § 1-3 cytowanej ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Autor informacji: Paulina Wenderlich
Informację wprowadził\a:
Data wytworzenia informacji: 2014-04-02
Data udostępnienia informacji: 2014-04-03
Ilość wyświetleń informacji: 1374
Rejestr zmian dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Redaktor Data Zmiana
Radosław Górnicki 2014-04-04 Edycja
Radosław Górnicki 2014-04-04 Edycja
Radosław Górnicki 2014-04-03 Utworzenie