Start arrow Ogłoszenia

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Ogłoszenia
Obwieszczenie z dnia 8 marca 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 8 marca 2011 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), zawiadamiam iż, stosownie do przepisu art. 10 § 1 Kpa, w związku z toczącym się postępowaniem przed Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pn. „Gazyfikacja Miasta Aleksandrowa Kujawskiego” dla budowy infrastruktury gazowej w mieście Aleksandrów Kujawski w zakresie budowy rozdzielczej sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na działkach o nr ew. 34.2, 34.11, 33.15/1, 26.16/11, 22.39/5, 22.39/21, wyznacza się stronom 7 dniowy termin w celu umożliwienia wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-03-08
Data udostępnienia informacji: 2011-03-10
Ilość wyświetleń informacji: 2799
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 4 marca 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia   4  marca  2011 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.) oraz art. 49 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, reprezentowanej przez Pana Lecha Jaworskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 15 polegającej na wykonaniu odwodnienia oraz naprawy i trwałego zabezpieczenia korony i korpusu drogi na odcinku od km 311+350 do km 312+532.”,

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-03-04
Data udostępnienia informacji: 2011-03-09
Ilość wyświetleń informacji: 2678
Rejestr zmian dokumentu
 
Konkurs MPiPS- Budowanie systemu opieki nad dzieckiem i rodziną. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OTWARTY  KONKURS  OFERT 
NA  FINANSOWE WSPIERANIE  JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W BUDOWANIU LOKALNEGO SYSTEMU  OPIEKI  NAD  DZIECKIEM  I  RODZINĄ
W ROKU 2011

Wydział Polityki Społecznej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy informuje, że zgodnie z zapisem ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn.zm.), Minister Pracy i Polityki Społecznej w roku 2011 udzielać będzie dotacji celowych na finansowe wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w budowaniu lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną.

Czytaj całość
Autor informacji: Jolanta Fedak - MPiPS
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-03-03
Data udostępnienia informacji: 2011-03-08
Ilość wyświetleń informacji: 3359
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 2 marca 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 2 marca 2011 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Andrzeja Stefaniaka, działającego z pełnomocnictwa GB Linowo 201 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej 110 kV ze światłowodem łączącej projektowaną stację elektroenergetyczną 30/110 kV Linowo z istniejącą stacją elektroenergetyczną GPZ Jabłonowo, zlokalizowaną w obrębie Piecewo, gmina Jabłonowo Pomorskie w celu wyprowadzenia mocy wytworzonej przez farmę wiatrową Linowo oraz przesyłu danych dot. wyprodukowanej mocy, na działkach o nr ew. 75, obręb Białobłoty, gmina Świecie nad Osą oraz 161/2, obręb Jabłonowo Zamek, gmina Jabłonowo Pomorskie.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska - Klich
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-03-02
Data udostępnienia informacji: 2011-03-03
Ilość wyświetleń informacji: 3138
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 2 marca 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 2 marca 2011 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez: Starostę Aleksandrowskiego znak: Nr 1/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r.; Ministra Zdrowia znak: MZ-OZU-523-23584-(1)/MO/11 z dnia 27 stycznia 2011 r.; Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak: WUOZ/DW/UAB.  4173/221/2011 z dnia 14 stycznia 2010 r.;  Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 20/CP/2011 z dnia 2 lutego 2011 r., uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na przebudowie budynku „JUBILAT” – przystosowanie do obowiązujących warunków ochrony przeciwpożarowej w 22 Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo – Rehabilitacyjnym Ciechocinek, zlokalizowanego na działce nr 1299/18 obręb Ciechocinek, położonej przy ul. Wojska Polskiego w Ciechocinku.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska - Klich
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-03-02
Data udostępnienia informacji: 2011-03-03
Ilość wyświetleń informacji: 2615
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 1 marca 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 1 marca 2011 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Mirosława Bednarczyka reprezentującego Zakład Usług Technicznych PROSBED s.c. z siedzibą w Trzciance, działającego z pełnomocnictwa Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie zamkniętym – działka o nr ewid. 144, obręb Starorypin Prywatny, gmina Rypin. Nieruchomość oznaczona jako działka o nr ew. 144 obręb Starorypin Prywatny, gmina Rypin stanowi w rozumieniu art. 2 ust. 11 przywołanej wyżej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, teren zamknięty

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska - Klich
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-03-01
Data udostępnienia informacji: 2011-03-03
Ilość wyświetleń informacji: 2600
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 1 marca 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 1 marca 2011 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Kazimierza Fladrowskiego Prezesa Zarządu firmy CBPU CECOMM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, działającego z pełnomocnictwa Zastępcy Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy, Pana ppłk mgr Krzysztofa Szychulskiego, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na przebudowie budynku nr 25 dla potrzeb Ośrodka Dowodzenia Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy, zlokalizowanego na nieruchomości nr ewid. 13/1 obręb 172, położonej na terenie garnizonu Bydgoszcz w kompleksie wojskowym 1168 przy ul. Gdańskiej 190. Nieruchomość oznaczona jako działka o nr ew. 13/1 obręb 172, miasto Bydgoszcz stanowi w rozumieniu art. 2 ust. 11 przywołanej wyżej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, teren zamknięty. 

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska - Klich
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-03-01
Data udostępnienia informacji: 2011-03-03
Ilość wyświetleń informacji: 2900
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 1 marca 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 1 marca 2011 r.

 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Rafała Paseli reprezentującego Biuro Projektowo – Usługowe „SANBUD – PROJEKT” z siedzibą w Bydgoszczy, działającego z upoważnienia PKP CARGO S.A. Kujawski Zakład Spółki z siedzibą w Bydgoszczy, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie zbiornika na gaz płynny o pojemności 6,7 m³ wraz z instalacją gazową do obsługi budynku administracyjno - socjalnego. Nieruchomość oznaczona jako działka o nr ew. 21/5, obręb Inowrocław 1 położona przy ul. Kruśliwieckiej w Inowrocławiu stanowi w rozumieniu art. 2 ust. 11 przywołanej wyżej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, teren zamknięty.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska - Klich
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-03-01
Data udostępnienia informacji: 2011-03-03
Ilość wyświetleń informacji: 2458
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 1 marca 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 1 marca 2011 r.

Na podstawie art. 10 w związku z art. 8 i 9 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071  z późn. zm.) Wojewoda Kujawsko-Pomorski zawiadamia, że w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy można zapoznać się z całością zgromadzonych w toku postępowania dowodów i materiałów  w sprawie, ustalenia odszkodowania za nieruchomość nabytą  na własność Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, objętą  decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lipca 2009 r. znak: WI.II.ZRID.7048-2/09 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia pn: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 od km 2+120,00 do km 2+665,00 wraz z jej odwodnieniem w miejscowości Ostromecko gmina Dąbrowa Chełmińska”, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 210/2 o powierzchni 0,0157 ha, dla której w dniu, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna, nie było założonej księgi wieczystej.

Czytaj całość
Autor informacji: Wanda Kosiorowska
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-03-01
Data udostępnienia informacji: 2011-03-02
Ilość wyświetleń informacji: 2549
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 25 lutego 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 25 lutego 2011 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pani Jadwigi Kaniewskiej C.O.W. Pracownia Projektowa, działającej z pełnomocnictwa Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu De 180 PEHD na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 231 w obrębie 68, przy ul. Dwernickiego i Aleksandrowskiej w Toruniu.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-02-25
Data udostępnienia informacji: 2011-03-03
Ilość wyświetleń informacji: 3061
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 24 lutego 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  24  lutego  2011 r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.) zawiadamiam o wydaniu w dniu 21 lutego 2011 r. decyzji Nr 3/ZRID/2011 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, reprezentowanej przez Pana Marka Kowalczyka, dla inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 15 polegająca na przebudowie mostu na przepust przez rzekę Skarlankę w km 305+187  w m. Tama Brodzka”,

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-02-24
Data udostępnienia informacji: 2011-02-25
Ilość wyświetleń informacji: 2836
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 22 lutego 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 22 lutego 2011 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:  Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak:  WUOZ/DB-UAB-4173/42-14/11-G/71-1/11 z dnia 12 stycznia 2011 r.;  Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19 stycznia 2011 r.  nr 6/CP/2011; Starostę Świeckiego, znak: AB.I.73-Z/N.2244/2010 z dnia 10 stycznia 2011 r., uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym polegającej na remoncie wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 1205C Lipinki – Zdrojewo w km 11 + 130 w m. Dąbie nad linią kolejową nr 131 Chorzów Batory – Tczew w km 443,900 wraz z dojazdami do obiektu, na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 51 obręb Gajewo 0001, gmina Nowe.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-02-22
Data udostępnienia informacji: 2011-02-25
Ilość wyświetleń informacji: 2536
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 21 lutego 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 21 lutego 2011r.

Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2, art. 5 ust. 1 i 2 w związku z art. 38 pkt 2 lit. g i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. Nr 84, poz. 700 z późn. zm.) zawiadamia się, że dnia 14 lutego 2011 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski, na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, wydał decyzję Nr 2/2011 znak: WI.III.70460-2/10 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zamierzenia pod nazwą: “Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Rembelszczyzna – Gustorzyn” na odcinku przebiegającym przez teren województwa kujawsko – pomorskiego wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-02-21
Data udostępnienia informacji: 2011-03-17
Ilość wyświetleń informacji: 3437
Rejestr zmian dokumentu
 
Konkurs SZEROKO ROZUMIANA POMOC SPOŁECZNA - 2011 Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Wojewoda Kujawsko – Pomorski
ogłasza
KONKURS

dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536) z terenu województwa kujawsko – pomorskiego

NA NAJLEPSZE OFERTY Z ZAKRESU SZEROKO ROZUMIANEJ POMOCY SPOŁECZNEJ REALIZOWANE
W 2011 ROKU

Oferty (wzór do pobrania) należy składać w terminie do dnia 15 marca 2011r. w Wydziale Polityki Społecznej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy (w przypadku przesłania oferty drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego)

Szczegółowe informacje udzielane są pod numerami telefonów:

(52) 34-97-687
(52) 34-97-694
(52) 34-97-686

Załączniki:

1. Regulamin Konkursu.doc

Autor informacji: Beata Sulima
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-02-24
Data udostępnienia informacji: 2011-02-25
Ilość wyświetleń informacji: 2789
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 21 lutego 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z  dnia 21 lutego  2011 r.

o  wszczęciu  postępowania  administracyjnego


Zgodnie z art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.) oraz art. 49 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), zawiadamiam  o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, reprezentowanego przez dyrektora Pana Mirosława Kielnik w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Budowa  i rozbudowa drogi wraz z ciągiem pieszorowerowym na trasie Sulnowo-Sulnówko  i rozbudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 239 i drogą powiatową nr 1249C w Sulnowie.”

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Dagmara Karczewska
Data wytworzenia informacji: 2011-02-21
Data udostępnienia informacji: 2011-02-22
Ilość wyświetleń informacji: 2784
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 18 lutego 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  18  lutego  2011 r.


Na podstawie art. 11 f ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), 

zawiadamia się

iż w związku z wniesieniem odwołania przez Pana Wojciecha Stefanowicza od decyzji Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr 1112/2010 z dnia 4 października 2010 r., znak: WAB.II.7353-928/10, nr rejestru 8720 o zezwoleniu na realizację inwestycji pn. „Przebudowa ulic Janosika, Zbójnickiej, Juhasów, Taterników w Bydgoszczy”

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Dagmara Karczewska
Data wytworzenia informacji: 2011-02-18
Data udostępnienia informacji: 2011-02-21
Ilość wyświetleń informacji: 3029
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 10 lutego 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia   10   lutego 2011 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Macieja Gibowskiego pełnomocnika Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 63 x 5,8 PE, na działkach nr ewid. 287, 233/1, 231 obręb Cekcyn, gm. Cekcyn.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-02-10
Data udostępnienia informacji: 2011-02-11
Ilość wyświetleń informacji: 2955
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 4 lutego 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 4 lutego 2011r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego
skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu

Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2, art. 5 ust. 1 i 2 w związku z art. 38 pkt. 2 lit e i 39 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. Nr 84, poz. 700 ze zm.) zawiadamia się, że dnia 21 stycznia 2011 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski, na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, wydał decyzję Nr 1/2011 znak: WI.III.70460-1/10 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 PN8,4Mpa Gustorzyn – Odolanów przebieg na terenie województwa kujawsko – pomorskiego (Etap I – powiat włocławski)” wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-02-04
Data udostępnienia informacji: 2011-02-07
Ilość wyświetleń informacji: 3464
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 2 lutego 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 2 lutego 2011 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Wójta Gminy Śliwice, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Okoniny Nadjeziorne, gminia Śliwice, na działce nr ewid. 152 obręb Okoniny Nadjeziorne, gmina Śliwice.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-02-02
Data udostępnienia informacji: 2011-02-04
Ilość wyświetleń informacji: 2902
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 18 stycznia 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 18 stycznia 2011r.

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 5 ust. 1 i 2, art. 38 pkt 2 lit. g i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. Nr 84, poz. 700 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek Pani Renaty Cichockiej (pełniącej funkcję Kierownika Kontraktu realizowanego przez ILF Consulting Engineers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) – pełnomocnika Pana Pawła Stańczaka Dyrektora Oddziału Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Rembelszczyźnie  działającego w imieniu i na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, z dnia   22 listopada 2010r. znak: C943-ILFWs-AS-1596 (uzupełniony ostatecznie dnia 17 stycznia 2011r.), wszczynam postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zamierzenia pod nazwą: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Rembelszczyzna – Gustorzyn” na odcinku przebiegającym przez teren województwa kujawsko – pomorskiego wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-01-18
Data udostępnienia informacji: 2011-01-18
Ilość wyświetleń informacji: 3287
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 17 stycznia 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 17 stycznia 2011 r.


Na wniosek Pana Leszka Kuzieli z dnia 5.01.2011r., działającego w imieniu i z upoważnienia Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, prostuję oczywistą omyłkę pisarską w nazwie inwestora, w OBWIESZCZENIU WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 grudnia 2010r. o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Pana Leszka Kuzieli, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700, PN 8,4 MPa  Gustorzyn-Odolanów przebieg na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (Etap I – powiat włocławski), które ukazało się dnia 24 grudnia 2010 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy,
Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-01-17
Data udostępnienia informacji: 2011-01-18
Ilość wyświetleń informacji: 2967
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 13 stycznia 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia   13   stycznia  2011 r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.) zawiadamiam o wydaniu w dniu 4 stycznia 2011 r. decyzji Nr 1/ZRID/2011 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, reprezentowanej przez Pana Marka Kowalczyka, dla inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi ekspresowej S-5 w zakresie skomunikowania ciągów pieszych po obu stronach drogi poprzez budowę kładki dla pieszych w km 60+270,00”,

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-01-13
Data udostępnienia informacji: 2011-01-17
Ilość wyświetleń informacji: 2987
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 3 stycznia 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 3 stycznia 2011 r.

Stosownie do przepisu art. 28, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) Wojewoda Kujawsko - Pomorski zawiadamia, że wszczęte zostało z urzędu postępowanie  sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość nabytą na własność Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, objętą decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego  dnia 20 lipca 2009 r. znak: WI.II. ZRID.7048-2/09 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia pn: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 od km 2+120,00 do km 2+665,00 wraz z jej odwodnieniem w miejscowości Ostromecko gmina Dąbrowa Chełmińska”, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 210/2 o powierzchni 0,0157 ha dla której w dniu, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna, nie było założonej księgi wieczystej.


Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-01-03
Data udostępnienia informacji: 2011-01-04
Ilość wyświetleń informacji: 2813
Rejestr zmian dokumentu
 
Schetynówki - zatwierdzone wnioski na 2011 rok. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

nppdl.jpg26 listopada Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdził listy zakwalifikowanych wniosków jednostek samorządu terytorialnego,  do dofinansowania  w roku 2011 w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”.

 

Czytaj całość
Autor informacji: Tomasz Siemoniak - MSWiA
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2010-11-26
Data udostępnienia informacji: 2010-12-06
Ilość wyświetleń informacji: 3128
Rejestr zmian dokumentu
 
Informacja w sprawie konkursu Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Bydgoszcz, dnia 19.11.2010 r.

Schroniska, Noclegownie
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
wg rozdzielnika

W związku z pismem Ministerstwa Pracy i  Polityki Społecznej z dnia 17 czerwca 2010 r. znak DPS-IV-074-AT/10 w sprawie realizacji konkursu „Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności”, Wydział Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy zwraca się z prośbą o przesłanie propozycji celów szczegółowych programu na kolejne lata. Informację w powyższym zakresie należy przesłać na adres Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego ul. Konarskiego 1/3, 85-950 Bydgoszcz w nieprzekraczalnym terminie do 25 listopada 2010 r.
W razie pytań i wątpliwości należy kontaktować się z Panem Rafałem Tomaszewskim  tel. 052 34-97-687.

Autor informacji: Rafał Tomaszewski
Informację wprowadził\a: Dagmara Karczewska
Data wytworzenia informacji: 2010-11-19
Data udostępnienia informacji: 2010-11-19
Ilość wyświetleń informacji: 3398
Rejestr zmian dokumentu
 
NPPDL III edycja - zatwierdzone wnioski po rozpatrzeniu zastrzeżeń Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Komisja Wojewódzka do spraw oceny wniosków o dofinansowanie projektów w ramach III edycji NPPDL 2008-2011 rozpatrzyła wniesione zastrzeżenia do list rankingowych. Dzisiaj  (poniedziałek, 15 listopada) Wojewoda Rafał Bruski zatwierdził aneksy dla gmin i powiatów, na których znalazło się 13 wniosków powiatowych oraz 24 gminne.

Czytaj całość
Autor informacji: Rafał Bruski - Wojewoda Kujawsko-pomorski
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2010-11-15
Data udostępnienia informacji: 2010-11-15
Ilość wyświetleń informacji: 3863
Rejestr zmian dokumentu
 
Zatwierdzone wnioski III edycji NPPDL 2008-2011. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Wojewoda Rafał Bruski zatwierdził listę rankingową dla wniosków gmin i powiatów województwa kuajwsko-pomorskiego w ramach III edycji "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. Na liście zatwierdzonych wniosków  są 24 gminne oraz 13 powiatowych.

Czytaj całość
Autor informacji: Wojewoda Rafał Bruski
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2010-10-28
Data udostępnienia informacji: 2010-10-29
Ilość wyświetleń informacji: 3386
Rejestr zmian dokumentu
 
Zmiana uchwały dotyczącej NPPDL - dodatkowe punkty dla dróg, które ucierpiały w czasie powodzi Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

nppdl.jpgAby ułatwić dostęp do dotacji celowej z budżetu państwa gminom i powiatom, których infrastruktura drogowa ucierpiała w wyniku tegorocznych powodzi lub osunięć ziemi wywołanych opadami atmosferycznymi, 31 sierpnia Rada Ministrów podjęła uchwałę o zmianie uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011". Przyjęta zmiana przewiduje podwyższenie o 10 pkt  oceny wniosków o dofinansowanie projektów obejmujących odcinki dróg, które w wyniku wskazanych zjawisk zostały uszkodzone lub zniszczone. więcej

projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008–2011" pdf

Aneks do instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie przebudowy, budowy, remontu drogi lokalnej w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008–2011" pdf

Aneks do instrukcji oceny przez Komisję Wojewódzką wniosków o dofinansowanie przebudowy, budowy, remontu drogi lokalnej w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008–2011" pdf

Autor informacji: Krzysztof Smoczyk
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2010-09-06
Data udostępnienia informacji: 2010-09-06
Ilość wyświetleń informacji: 2502
Rejestr zmian dokumentu
 
Drugie zatwierdzone aneksy II edycji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

nppdl.jpgLista drugich zatwierdzonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  aneksów do zakwalifikowanych wniosków do dofinansowania w ramach II edycji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.

 

  • drogi powiatowe pdf 
  • drogi gminne pdf
Autor informacji: Tomasz Siemoniak - MSWiA
Informację wprowadził\a: Dagmara Karczewska
Data wytworzenia informacji: 2010-08-24
Data udostępnienia informacji: 2010-08-24
Ilość wyświetleń informacji: 3535
Rejestr zmian dokumentu
 
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 - nabór wniosków na rok 2011. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Na podstawie Uchwały Nr 233/2008 Rady Ministrów z dnia 28 października 2008 r., w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011" , zmienionej Uchwałą Nr 157/2009 Rady Ministrów z dnia 15 września 2009 r., Wojewoda Kujawsko-Pomorski ogłasza nabór wniosków na rok 2011.

Czytaj całość
Autor informacji: Rafał Bruski - Wojewoda Kujawsko-Pomorski
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2010-07-30
Data udostępnienia informacji: 2010-07-30
Ilość wyświetleń informacji: 5203
Rejestr zmian dokumentu
 
««  start « poprz. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 761 - 790 z 790