Start arrow Ogłoszenia arrow Obwieszczenie z dnia 21 lutego 2011 roku.

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Obwieszczenie z dnia 21 lutego 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 21 lutego 2011r.

Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2, art. 5 ust. 1 i 2 w związku z art. 38 pkt 2 lit. g i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. Nr 84, poz. 700 z późn. zm.) zawiadamia się, że dnia 14 lutego 2011 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski, na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, wydał decyzję Nr 2/2011 znak: WI.III.70460-2/10 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zamierzenia pod nazwą: “Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Rembelszczyzna – Gustorzyn” na odcinku przebiegającym przez teren województwa kujawsko – pomorskiego wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi.

Działki objęte inwestycją: (zobacz załącznik w formacie doc)

Przedmiotowa decyzja wywołuje skutki w zakresie określonym:

1- przepisem art. 20 w związku z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. Nr 84, poz. 700 z późn. zm.) dla niżej wymienionych nieruchomości:

Gmina Fabianki:
działka nr 86/5 (WL1W/00024544/4) obręb Nasiegniewo; Dobrzyń nad Wisłą: działka nr 67  (KW 15820) obręb Dyblin; Miasto Włocławek: działka nr 28/3 (WL1W/00025349/4) obręb Korabniki;

2- przepisem art. 24 w związku z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. Nr 84, poz. 700 z późn. zm.) dla niżej wymienionych nieruchomości: (zobacz załącznik w formacie doc)

 

P O U C Z E N I E

  1. Stosownie do treści art. 12 ust. 1 w związku z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. Nr 84, poz. 700 z późn. zm.), Wojewoda doręcza decyzję o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu wnioskodawcy oraz zawiadamia pozostałe strony o jej wydaniu, w drodze obwieszczenia, w urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych ze względu na lokalizację inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu, na stronach internetowych tych gmin oraz urzędu wojewódzkiego, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim, ze skutkiem doręczenia na dzień obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim. Właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu zawiadomienie o wydaniu decyzji wysyła się na adres określony w katastrze nieruchomości.
  2. Strony postępowania mają prawo zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Wydział Infrastruktury,  budynek A, ul. Jagiellońska 3, pokój 236, w godzinach pracy Urzędu, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (tel. 52 34-97-499 lub 34-97-255) oraz w Wydziale Infrastruktury Oddziału Zamiejscowego we Włocławku przy ul. Brzeskiej 8 (tel. 54 231-42-34).
  3. Zgodnie z art. 34 ust. 2 oraz art. 5 ust. 3 w związku z art. 39 ust. 1 ww. ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, odwołanie od niniejszej decyzji wnosi się do Ministra Infrastruktury, za pośrednictwem Wojewody Kujawsko–Pomorskiego na adres: 85-950 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 3, w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia lub doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji. Odwołanie od niniejszej decyzji administracyjnej powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 34 ust. 3 w związku z art. 39 ust. 1 przywołanej ustawy). 
  4. Zgodnie z art. 13 ust. 2 w zw. z art. 39 ust. 1 wymienionej ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu wiąże właściwe organy przy sporządzaniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W myśl art. 13 ust. 3 w zw. z art. 39  ust. 1 tejże ustawy decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu jest wiążąca dla właściwych organów  w zakresie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
  5. Zgodnie z art. 14 ust. 1 w zw. z art. 39 ust. 1 przywołanej ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, ostateczna decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu stanowi podstawę do dokonywania wpisów w księdze wieczystej i w katastrze nieruchomości. W myśl art. 14 ust. 2 w zw. z art. 39 ust. 1 decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu wiąże zarządcę drogi wydającego zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym uzbrojenia terenu, wchodzącego w skład inwestycji.
  6. Zgodnie z art. 23 ust. 1 w zw. z art. 39 ust. 1 cyt. ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu za nieruchomości, użytkowanie wieczyste oraz ograniczone prawa rzeczowe do nieruchomości, o których mowa w art. 20 ust. 3, 4 i 12, przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między wojewodą, a dotychczasowym właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub osobą, której przysługuje ograniczone prawo rzeczowe do nieruchomości. Uzgodnienia dokonuje się w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom  w zakresie terminalu stała się ostateczna, nie dojdzie do uzgodnienia, o którym mowa w ust. 1 tegoż artykułu, wysokość odszkodowania ustala wojewoda w drodze decyzji (art. 23 ust. 2 w zw. z art. 39 ust. 1 ww. ustawy). Stosownie do art. 23 ust. 8 w zw. z art. 39 ust. 1 tej ustawy jeżeli dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 28 dni od dnia otrzymania od inwestora wezwania do wydania nieruchomości, to wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego, określonej w operacie, o którym mowa w ust. 3 tegoż artykułu. W przypadku gdy decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu dotyczy nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym albo budynkiem, w którym został wyodrębniony lokal mieszkalny, wysokość odszkodowania przysługującego dotychczasowemu właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu tej nieruchomości, zamieszkałemu w tym budynku albo lokalu powiększa się o kwotę 10.000 zł w odniesieniu do tej nieruchomości (art. 23 ust. 9        w zw. z art. 39 ust. 1 przywołanej wyżej ustawy). Odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym podlegają przekazaniu do depozytu sądowego na okres 10 lat (art. 23 ust. 10 w zw. z art. 39 ust. 1 ww. ustawy).
  7. Zgodnie z art. 24 ust. 1 w zw. z art. 39 ust. 1 przedmiotowej ustawy, w odniesieniu do nieruchomości objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu, wskazanych zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8, w celu zapewnienia prawa do wejścia  na teren nieruchomości dla prowadzenia na nich budowy inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu, a także prac związanych z konserwacją  lub usuwaniem awarii, wojewoda w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu ograniczył sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń. Przepisy art. 124 ust. 2 i 4-8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem przepisów ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.
  8. Decyzje w zakresie odszkodowania wydaje wojewoda (art. 24 ust. 2 w zw. z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.

Podpisał:
Z up. Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego

Mirosław Jagodziński
Dyrektor Wydziału Infrastruktury

Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-02-21
Data udostępnienia informacji: 2011-03-17
Ilość wyświetleń informacji: 2376
Rejestr zmian dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Redaktor Data Zmiana
Monika Sawicka 2011-03-17 Edycja
Monika Sawicka 2011-03-17 Utworzenie