Start arrow Ogłoszenia arrow Obwieszczenie z dnia 2 marca 2011 roku.

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Obwieszczenie z dnia 2 marca 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 2 marca 2011 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Andrzeja Stefaniaka, działającego z pełnomocnictwa GB Linowo 201 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej 110 kV ze światłowodem łączącej projektowaną stację elektroenergetyczną 30/110 kV Linowo z istniejącą stacją elektroenergetyczną GPZ Jabłonowo, zlokalizowaną w obrębie Piecewo, gmina Jabłonowo Pomorskie w celu wyprowadzenia mocy wytworzonej przez farmę wiatrową Linowo oraz przesyłu danych dot. wyprodukowanej mocy, na działkach o nr ew. 75, obręb Białobłoty, gmina Świecie nad Osą oraz 161/2, obręb Jabłonowo Zamek, gmina Jabłonowo Pomorskie.

Zgodnie z decyzją Nr 45 Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. Ministra Infrastruktury Nr 14 poz. 51), w związku z art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) nieruchomości o nr ewid. 287, 233/1, 231 obręb Cekcyn, gmina Cekcyn stanowi teren zamknięty.

W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) strony mogą zapoznać się z w/w wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami w Wydziale Infrastruktury Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, II piętro, pok. 236 w godzinach pracy Urzędu 8:00 – 15:00 oraz uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia.

Stosownie do art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy:
WI.III.AK.70450-20/10      

Podpisała:
        Z up. Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego
Maria Czerwińska-Klich
Kierownik Oddziału Planowania
i Zagospodarowania Przestrzennego
Wydziału Infrastruktury

Autor informacji: Maria Czerwińska - Klich
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-03-02
Data udostępnienia informacji: 2011-03-03
Ilość wyświetleń informacji: 2128
Rejestr zmian dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Redaktor Data Zmiana
Monika Sawicka 2011-03-03 Utworzenie