Start arrow Ogłoszenia

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Ogłoszenia
Ogłoszenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Warszawa, 19 grudnia 2013 r.

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,

na podstawie art. 39 ust.1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 , poz. 1227 z późn. zm.) Minister Infrastruktury i Rozwoju, zawiadamia o rozpoczęciu procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.). Zakłada się, że proces ten będzie trwał do sierpnia 2014 r., a w trakcie jego trwania zaplanowane zostały dwuetapowe konsultacje społeczne.

Czytaj całość

Autor informacji: Adam Zdziebło
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-12-19
Data udostępnienia informacji: 2014-01-02
Ilość wyświetleń informacji: 2437
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 31 grudnia 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO


z dnia 31 grudnia  2013 r.
o wydaniu decyzji uchylającej decyzję
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), zawiadamiam o wydaniu, na wniosek Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy, w dniu 24 grudnia 2013 r. decyzji znak: WI.IV.7820.45.2013 uchylającej decyzję własną Nr 8/ZRID/2010 z dnia 21 września 2010 r., znak WI.II.ZRID.7048-12/10 o zezwoleniu na realizacji inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 239 od km 31+597 do km 33+022 pod budowę ciągu pieszorowerowego” w zakresie zatwierdzenia projektu budowlanego i w tej części zezwolenia na realizację ww. inwestycji dla działek nr 18/3, 18/5, 21/3 i 29/10 położonych w obrębie ewidencyjnym Sulnowo.
Czytaj całość
Autor informacji: Arkadiusz Kanigowski
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-12-31
Data udostępnienia informacji: 2014-01-02
Ilość wyświetleń informacji: 2892
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 30 grudnia 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na przebudowie i dobudowie ze zmianą sposobu użytkowania budynku koszarowego nr 147 na budynek koszarowo – sztabowy dla potrzeb OZ JFTC w kompleksie wojskowym 6000 na nieruchomości oznaczonej nr ew. 13 obręb 123, m. Bydgoszcz przy ul. Szubińskiej 105, dla Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszcz, z upoważnienia którego wystąpił z wnioskiem Pan Leszek Olejnik Prezes Biura Studiów i Projektów BIPROKABEL Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy.

Czytaj całość
Autor informacji: Janusz Gazecki
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-12-30
Data udostępnienia informacji: 2014-01-13
Ilość wyświetleń informacji: 2263
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 30 grudnia 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 30 grudnia 2013 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu dnia 16 grudnia 2013r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał decyzję Nr 31/2013, znak: WI.III.746.1.33. 2013.EG o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej dla zasilania linii napowietrznej w Pawłówku z GPZ Osowa Góra w Bydgoszczy na nieruchomości oznaczonej nr ew. 10 obręb 322, m. Bydgoszcz. 

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-12-30
Data udostępnienia informacji: 2014-01-10
Ilość wyświetleń informacji: 2385
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 30 grudnia.2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 30 grudnia 2013 r.
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na przebudowie z dobudową łącznika w poziomie I piętra budynku nr 2 dla potrzeb biurowych i szkoleniowo – dydaktycznych Centrum Eksperckiego Policji Wojskowej NATO oraz Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych w kompleksie wojskowym 6000, na nieruchomości oznaczonej nr ew. 13 obręb 123, m. Bydgoszcz przy ul. Szubińskiej 105, dla Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszcz, z upoważnienia którego wystąpił z wnioskiem Pan Leszek Olejnik Prezes Biura Studiów i Projektów BIPROKABEL Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy.
Czytaj całość
Autor informacji: Janusz Gazecki
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-12-30
Data udostępnienia informacji: 2014-01-03
Ilość wyświetleń informacji: 2511
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 27 grudnia 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 27 grudnia 2013 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej

Na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675 z późn. zm.),
zawiadamia się,

że na wniosek Pana Pawła Bukowskiego Prezesa Zarządu Kujawsko – Pomorskiej Sieci Informacyjnej Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, Wojewoda Kujawsko-Pomorski dnia 20 grudnia 2013 r. wydał dla Kujawsko – Pomorskiej Sieci Informacyjnej Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu decyzję Nr 1/2013, znak: WI.III.747.1.2013 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn. „Budowa szerokopasmowej infrastruktury radiowej sieci dostępowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla województwa kujawsko – pomorskiego”.
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-12-27
Data udostępnienia informacji: 2013-12-31
Ilość wyświetleń informacji: 2429
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 19 grudnia 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 19 grudnia 2013 r.
 
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), zawiadamiam o wydaniu, na wniosek Prezydenta Miasta Bydgoszczy reprezentowanego przez pana Tomasza Szymańskiego - p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Inwestycji Drogowych i Transportu w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, w dniu 9 grudnia 2013 r. decyzji Nr 12/ZRID/2013 znak: WI.IV.7820.32.4.2013 zmieniającej ostateczną decyzję Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 8 listopada 2011r. Nr 13/ZRID/2011 (znak: WI.II.ZRID.7820.17.2011.BG) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Budowa nowego odcinka ul. Grunwaldzkiej w ciągu dróg krajowych nr 25 i 80 w ramach zadania – Kontynuacja Budowy Węzła Zachodniego w Bydgoszczy”.
Czytaj całość
Autor informacji: Arkadiusz Kanigowski
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-12-19
Data udostępnienia informacji: 2013-12-20
Ilość wyświetleń informacji: 2941
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 18 grudnia 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Marka Granczewskiego prowadzącego działalność pn.: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PRASMET Marek Granczewski, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie odcinka linii kablowej SN do przesyłu energii elektrycznej na dz. nr ew. 1058/2 obręb m. Piotrków Kujawski, niezbędnej do zasilenia elektrowni wiatrowej planowanej na działce nr ew. 102 w miejscowości Gradowo, gm. Piotrków Kujawski.
Zgodnie z decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011r. zmieniającą decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. Ministra Infrastruktury Nr 10 poz. 48 z dnia 13 września 2011 r. – Lp. 2008 załącznika do decyzji Tom II województwo kujawsko - pomorskie), w związku z art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) ww. nieruchomość stanowi teren zamknięty.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-12-18
Data udostępnienia informacji: 2013-12-23
Ilość wyświetleń informacji: 2828
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 grudnia 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 16 grudnia 2013 r.

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 687) - zwanej dalej „ustawą”,

zawiadamiam

że dnia 13 grudnia 2013 r. została wydana decyzja nr 14/2013 (znak IR-III.7820.4.2012.6) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi ekspresowej S5 Żnin - Gniezno, odcinek węzeł „Mielno” - Gniezno” (droga krajowa - klasa S), na terenie województw wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Czytaj całość
Autor informacji: Aida Januszkiewicz-Piotrowska
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-12-16
Data udostępnienia informacji: 2013-12-19
Ilość wyświetleń informacji: 2904
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 16 grudnia 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 16 grudnia 2013 r.


Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

 • Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 193/CP/2013 z dnia 16 grudnia 2013r.;
 • Starostę Tucholskiego z dnia 4 grudnia 2013 r., znak: BD.673.TUCH.16.2013;

uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej na nieruchomości oznaczonej nr ew. 801/3 w miejscowości Tuchola.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-12-16
Data udostępnienia informacji: 2013-12-16
Ilość wyświetleń informacji: 2752
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 12 grudnia 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 12 grudnia 2013 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),
zawiadamia się,

że dnia 6 grudnia 2013 r. dla Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał decyzję Nr 30/2013 znak:WI.III.746.1.29.2013.EG, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na przebudowie budynku nr 5, wraz z towarzyszącą infrastrukturą, z przeznaczeniem na obiekt wielofunkcyjny/warsztatowo–garażowo–magazynowy, magazyn wojskowy ogólnego przeznaczenia/ na terenie obejmującym dz. nr ewid. 114/2 obręb 6, miasto Toruń, w kompleksie wojskowym 2017 przy ul. Sienkiewicza 37 - na wniosek Pana Ryszarda Łopusiewicza właściciela Przedsiębiorstwa Projektowo-Usługowego „Abrys” z siedzibą w Rudzie Śląskiej, występującego w imieniu Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszcz (na podstawie upoważnienia z dnia 12 lipca 2013 r. Nr 180/2013 wydanego przez płk. Krzysztofa Szychulskiego – Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy).
Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-12-12
Data udostępnienia informacji: 2013-12-16
Ilość wyświetleń informacji: 2858
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 10 grudnia 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 10 grudnia 2013 r.

Na podstawie art. art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

zawiadamiam

o wydaniu postanowienia o uzupełnieniu z urzędu rozstrzygnięcia decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 28/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. znak: WI.III.746.1.35.2013.EG ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania: „Budowa zintegrowanego centrum komunikacyjnego w Bydgoszczy – etap I” polegającego na przebudowie kompleksu budynków dworca kolejowego w Bydgoszczy w tym na:
 1. budowie budynku stacyjnego dworca kolejowego w miejscu istniejącego budynku nr 9 [według wniosku A (15)];
 2. przebudowie budynku dworca wyspowego nr 6 [według wniosku B (16)] (wpisanego do ewidencji zabytków) zlokalizowanego na peronie 3-4;
 3. rozbiórce budynków oznaczonych na załączniku nr 3 do decyzji numerami 1 (według wniosku nr 2), 4 (według wniosku nr 13), 9 [według wniosku nr A(15)], 10 (według wniosku nr 12) i 11 (według wniosku nr 17), oraz istniejących budynków i pawilonów handlowo-usługowych oznaczonych na załączniku nr 1 do niniejszej decyzji bez numeracji (według wniosku nr 22, 24, 25 i 26);
 4. przebudowie innych obiektów i urządzeń infrastruktury kolejowej, w tym peronów, torowisk, ciągów komunikacji poziomej i pionowej;
 5. budowie tymczasowego budynku dworca stacyjnego na okres realizacji zamierzenia inwestycyjnego;
 6. budowie parkingu dla obsługi ruchu pasażerskiego z  miejscami postojowymi dla osób niepełnosprawnych,
na terenie działki ewidencyjnej nr 10/26 obręb 114, miasto Bydgoszcz, poprzez dodanie na stronie pierwszej decyzji po treści „(...) – Członków Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z  siedzibą w Warszawie” następującego zapisu:
„dla:    Polskich Kolei Państwowych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa”.
Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-12-10
Data udostępnienia informacji: 2013-12-11
Ilość wyświetleń informacji: 2890
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 9 grudnia 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 9 grudnia 2013 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamia się,

że, na wniosek Pana Ryszarda Marciniaka właściciela firmy STIVI  Ryszard Marciniak z siedzibą w Bydgoszczy, występującego z upoważnienia z dnia 29 kwietnia 2013 r. Pana Stefana Firszta – Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego „Wodbar” Spółki z o.o. z siedzibą w Barcinie, została wydana dnia 6 grudnia 2013 r. decyzja Nr 29/2013 znak: WI.III.746.1.30.2013.EG, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej w m. Piechcin na nieruchomościach oznaczonych nr ewid. 247 i 250 obręb Piechcin, gmina Barcin.
Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-12-09
Data udostępnienia informacji: 2013-12-09
Ilość wyświetleń informacji: 2817
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 6 grudnia 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 6 grudnia 2013 r.
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),
 
zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
na wniosek Pana Marka Łagodzińskiego, występującego z upoważnienia nr WPI/57/1/13 z dnia 20 sierpnia 2013 r. płk. Zbigniewa Podosek Komendanta Resortowego Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi z siedzibą w Warszawie, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części pomieszczeń biurowych na pomieszczenia techniczne i serwerownie w budynku nr 2, przebudowa i budowa sieci kanalizacyjnych, wodociągowych, elektrycznych, teletechnicznych, budowa stacji transformatorowej wraz z przyłączami SN, złączem kablowym SN, budowa agregatu prądotwórczego wraz z wewnętrznymi liniami zasilającymi, budowa klimatyzatorowni wraz z przynależną infrastrukturą, budowa sieci SN i nn w kompleksie wojskowym 1168, na nieruchomości oznaczonej nr ew. 13/1 obręb 0172, m. Bydgoszcz, ujętej w decyzji Nr 264/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 września 2013 r. (Dz. U. MON z 2013 r., poz. 233 – Lp. 182 załącznika do ww. decyzji), stanowiącej w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) teren zamknięty.
Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-12-06
Data udostępnienia informacji: 2013-12-09
Ilość wyświetleń informacji: 2809
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 29 listopada 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 29 listopada 2013 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, Rejon Dróg Wojewódzkich w Tucholi z dnia 15 listopada 2013 r., znak: ZDW.RDW3.T12.509.113.2013;
- Starostę Tucholskiego z dnia 5 listopada 2013 r., znak: BD.673.TUCH.13.2013;
- Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 174/CP/2013 z dnia 14 listopada 2013r.;

uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

dla inwestycji polegającej na budowie miejsca tankowania pojazdów szynowych wraz z przyłączem kanalizacji deszczowej i przyłączem elektroenergetycznym zalicznikowym na nieruchomości oznaczonej nr ew. 1541/43 w miejscowości Tuchola.
Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Roman Szuścicki
Data wytworzenia informacji: 2013-12-04
Data udostępnienia informacji: 2013-12-04
Ilość wyświetleń informacji: 2828
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 29 listopada 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 29 listopada 2013 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamia się,

że, na wniosek Pana Szymona Konop – Dyrektora Departamentu Inwestycji w PKP S.A. Centrali Spółki oraz Pana Wojciecha Rokickiego – Zastępcy Dyrektora Departamentu Inwestycji w PKP S.A. Centrali Spółki, działających z pełnomocnictwa Pana Piotra Ciżkowicza oraz Pani Marii Wasiak – Członków Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z siedzibą w Warszawie, została wydana dnia 29 listopada 2013 r. decyzja Nr 28/2013 znak: WI.III.746.1.35.2013.EG, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pn.: „Budowa zintegrowanego centrum komunikacyjnego w Bydgoszczy – Etap I” na nieruchomości oznaczonej nr ew. 10/26 obręb 114, m. Bydgoszcz.
Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Roman Szuścicki
Data wytworzenia informacji: 2013-12-04
Data udostępnienia informacji: 2013-12-04
Ilość wyświetleń informacji: 2763
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 29 listopada 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 29 listopada 2013 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:
 
- Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu nr ZAR/344/2013 z dnia 7 listopada 2013 r., znak: WU OZ.DB.ZAR.5151.26.25.2013.TZ;
- Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 175/CP/2013 z dnia 15 listopada 2013r.;
 
uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

dla zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Tur, Żurczyn, Zamość - gmina Szubin” na nieruchomościach ozn. nr ew. 207/1 i 208 obręb Zamość, gmina Szubin.
Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Roman Szuścicki
Data wytworzenia informacji: 2013-12-04
Data udostępnienia informacji: 2013-12-04
Ilość wyświetleń informacji: 2754
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 26 listopada 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 26 listopada 2013 r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), zawiadamiam o wydaniu przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego, na wniosek Prezydenta Miasta Torunia, reprezentowanego przez pana Stefana Kalinowskiego – zastępcę dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu, w dniu 20 listopada 2013 r. decyzji Nr 11/ZRID/2013 znak: WI.IV.7820.46.2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Trasa Średnicowa Północna – odcinek Trasa Mostowa w osi ul. Wschodniej do ul. Grudziądzkiej, Toruń”.
Czytaj całość
Autor informacji: Arkadiusz Kanigowski
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-11-26
Data udostępnienia informacji: 2013-11-28
Ilość wyświetleń informacji: 2628
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 20 listopada 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 20 listopada 2013 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687) oraz art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego, reprezentowanego przez Mirosława Kielnika - Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, w sprawie o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska – Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rz. Gąsawka w msc. Żnin – odcinek od km 19+649 do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290”,
Czytaj całość
Autor informacji: Arkadiusz Kanigowski
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-11-20
Data udostępnienia informacji: 2013-11-28
Ilość wyświetleń informacji: 2516
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 14 listopada 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 14 listopada 2013 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanym postanowieniu przez:

 • Miejskiego Konserwatora Zabytków w Toruniu z dnia 4 listopada 2013 r., znak: BMKZ.6733.3.2013.AWK;

uzgadniającym projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

dla inwestycji polegającej na przebudowie budynku nr 5 wraz z infrastrukturą w kompleksie wojskowym 2017 przy ul. Sienkiewicza 37, na nieruchomości oznaczonej nr ew. 114/2 obręb 6, miasto Toruń.
Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-11-14
Data udostępnienia informacji: 2013-11-15
Ilość wyświetleń informacji: 2810
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 14 listopada 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 14 listopada 2013 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

 • Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu Nr ZAR/337/2013 z dnia 29 października 2013 r., znak: WU OZ.DB.ZAR.5151.6.33. 2013.TZ;
 • Miejskiego Konserwatora Zabytków w Bydgoszczy z dnia 29 października 2013 r., znak: BKZ.4120.24.4.11.2013 SM;
 • Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Nr 022/2013 z dnia 6 listopada 2013 r., znak: UI-4004/741a/12;
 • Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 28 października 2013 r., znak: WAB.I.670.1.416. 2013.MO;
 • Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 158/CP/2013 z dnia 28 października 2013r.;

uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

dla zadania pn.: „Budowa zintegrowanego centrum komunikacyjnego w Bydgoszczy – Etap I” na nieruchomości oznaczonej nr ew. 10/26 obręb 114, m. Bydgoszcz.
Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-11-14
Data udostępnienia informacji: 2013-11-14
Ilość wyświetleń informacji: 2848
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 14 listopada 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 14 listopada 2013 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamia się,

że, na wniosek Pana Damiana Zgrabczyńskiego, występującego w imieniu Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku, z pełnomocnictwa z dnia 21 lutego 2013 r. wydanego przez Pana Franciszka Złotnikiewicza – Dyrektora ww. Zarządu, została wydana dnia 14 listopada 2013 r. decyzja Nr 27/2013 znak: WI.III.746.1.10.2013.EG, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pn.: „Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Kcynki – etap II od km 21+302 do km 33+962”, polegającego na robotach regulacyjnych koryta rzeki Kcynki, w zakresie obejmującym w gminie Kcynia części działek o nr ewid. 57/13 obręb Grocholin, nr ewid. 2 obręb Palmierowo oraz nr ewid. 709/1 w obrębie m. Kcynia.
Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-11-14
Data udostępnienia informacji: 2013-11-14
Ilość wyświetleń informacji: 3047
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 13 listopada 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 13 listopada 2013 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamia się,

że, na wniosek Pana Krzysztofa Dec, występującego z pełnomocnictwa płk dr n. med. Krzysztofa Kasprzaka Komendanta 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką – SPZOZ, Komendant V Obwodu Profilaktyczno - Leczniczego w Bydgoszczy, została wydana dnia 8 listopada 2013 r. decyzja Nr 26/2013 znak: WI.III.746.1.27.2013.EG, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącego lądowiska śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy wraz drogą dojazdową do transportu pacjentów z płyty lądowiska oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w kompleksie wojskowym 7471 na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjny 6/18 obręb 124, m. Bydgoszcz, przy ul. Powstańców Warszawy 5.
Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-11-13
Data udostępnienia informacji: 2013-11-14
Ilość wyświetleń informacji: 2744
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 12 listopada 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 12 listopada 2013 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

 • Kujawsko–Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu Nr ZAR/324/2013 z dnia 15 października 2013 r., znak: WU OZ DB.ZAR.5151.25.8.2013.TZ;
 • Marszałka Województwa Kujawsko–Pomorskiego nr 153/CP/2013 z dnia 21 października 2013r.;
 • Starostę Żnina z dnia 15 października 2013 r., znak: UA.673.1.7.2013;

uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w m. Piechcin na nieruchomościach oznaczonych nr ew. 247 i 250 obręb Piechcin, gmina Barcin.
Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-11-12
Data udostępnienia informacji: 2013-11-13
Ilość wyświetleń informacji: 2746
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 12 listopada 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 12 listopada 2013 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

 • Miejskiego Konserwatora Zabytków w Toruniu z dnia 15 października 2013 r., znak: BMKZ.6733.2.2013.AWK;
 • Miejski Zarząd Dróg w Toruniu z dnia 16 października 2013 r., znak: MZD.UEI2.6733.21.1.2013;
 • Prezydenta Miasta Torunia z dnia 28 października 2013 r., znak: WAiB.6733.54.2.2.2013DK;
 • Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 157/CP/2013 z dnia 28 października 2013r.;

uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

dla inwestycji polegającej na przebudowie budynku nr 5 wraz z infrastrukturą w kompleksie wojskowym 2017 przy ul. Sienkiewicza 37, na nieruchomości oznaczonej nr ew. 114/2 obręb 6, miasto Toruń.
Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-11-12
Data udostępnienia informacji: 2013-11-13
Ilość wyświetleń informacji: 2562
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 12 listopada 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 12 listopada 2013 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamia się,

że, na wniosek Pana Dariusza Sonnenfeld, reprezentującego Sonnenfeld Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Dariusz Sonnenfeld z siedzibą w Grudziądzu, została wydana dnia 8 listopada 2013 r. decyzja Nr 25/2013 znak: WI.III.746.1.25.2013.EG, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie (ułożeniu) kabli elektroenergetycznych celem przesyłu energii elektrycznej wyprodukowanej przez planowane elektrownie wiatrowe do krajowego systemu energetycznego na dz. nr ewid. 35 i 57/1 obręb Wielkie Lniska, gmina Grudziądz.
Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-11-12
Data udostępnienia informacji: 2013-11-13
Ilość wyświetleń informacji: 2763
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 12 listopada 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 12 listopada 2013 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamia się,

że, na wniosek Pana Janusza Szymańskiego – Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o., występującego z pełnomocnictwa Gminy Miasta Toruń reprezentowanej przez Pana Michała Zaleskiego – Prezydenta Miasta Torunia, została wydana dnia 6 listopada 2013 r. decyzja Nr 23/2013 znak: WI.III.746.1.23.2013.EG, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pn.: „Przebudowa torowiska tramwajowego na linii średnicowej od węzła Toruń Miasto (Plac 18 Stycznia) do Alei Solidarności poprawiająca dostępność komunikacyjną Zespołu Staromiejskiego wpisanego na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO poprzez transport przyjazny środowisku wraz z budową węzła przesiadkowego przy dworcu PKP Toruń Miasto integrującego tramwajową linię średnicową nr 1 oraz pozostały transport publiczny z koleją metropolitalną BiT-City” na nieruchomości oznaczonej nr ew. 206 obręb 18, miasto Toruń.
Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-11-12
Data udostępnienia informacji: 2013-11-13
Ilość wyświetleń informacji: 2944
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 8 listopada 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 8 listopada 2013 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamia się,

że, na wniosek Pana Piotra Majda, występującego z upoważnienia Pana Andrzeja Jędrzejczak – Dyrektora Rejonu Dystrybucji Nakło w Oddziale Dystrybucji Bydgoszcz, działającego z pełnomocnictwa Pana Włodzimierza Hypszer - Dyrektora Oddziału Dystrybucji Bydgoszcz, udzielonego przez Pana Lecha Żar Prezesa Zarządu oraz Pana Bolesława Tatarzyckiego Członka Zarządu ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, została wydana dnia 31 października 2013 r. decyzja Nr 22/2013 znak: WI.III.746.1.16.2013.EG, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie sieci elektroenergetycznych SN 15 kV oraz nn 0,4 kV na części dz. nr ew. 482 obręb Anieliny, gmina Sadki.
Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-11-08
Data udostępnienia informacji: 2013-11-13
Ilość wyświetleń informacji: 2750
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 8 listopada 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 8 listopada 2013 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamia się,

że, na wniosek Pana Andrzeja Łukowskiego – Kierownika Zespołu Inwestycji w Oddziale Dystrybucji Bydgoszcz, występującego z pełnomocnictwa Pana Włodzimierza Hypszer – Dyrektora Oddziału Dystrybucji Bydgoszcz, działającego z pełnomocnictwa Pana Artura Kowalczyka Członka Zarządu oraz Grzegorza Kiczmachowskiego Członka Zarządu ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, została wydana dnia 31 października 2013 r. decyzja Nr 24/2013 znak: WI.III.746.1.21.2013.EG, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV relacji słup linii napowietrznej SN – stacja transformatorowa „Kapliczna” na nieruchomości oznaczonej nr ewid. 10 obręb 236, m. Bydgoszcz.
Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-11-08
Data udostępnienia informacji: 2013-11-13
Ilość wyświetleń informacji: 2887
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 8 listopada 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 8 listopada 2013 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

 • Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy z dnia 22 października 2013 r., znak: UP-4005/7088/13;
 • Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 16 października 2013 r., znak: WAB.I.670.1.403.2013.MO;
 • Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 152/CP/2013 z dnia 18 października 2013r.;

uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym
 
dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej dla zasilania linii napowietrznej w Pawłówku z GPZ Osowa Góra w Bydgoszczy na nieruchomości oznaczonej nr ew. 10 obręb 322, m. Bydgoszcz.
Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-11-08
Data udostępnienia informacji: 2013-11-12
Ilość wyświetleń informacji: 2764
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 8 listopada 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 8 listopada 2013 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamia się,

że, na wniosek Pana Piotra Majda, występującego z upoważnienia Pana Andrzeja Jędrzejczak – Dyrektora Rejonu Dystrybucji Nakło w Oddziale Dystrybucji Bydgoszcz, działającego z pełnomocnictwa Pana Włodzimierza Hypszer - Dyrektora Oddziału Dystrybucji Bydgoszcz, udzielonego przez Pana Lecha Żar Prezesa Zarządu oraz Pana Bolesława Tatarzyckiego Członka Zarządu ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, została wydana dnia 31 października 2013 r. decyzja Nr 21/2013 znak: WI.III.746.1.17.2013.EG, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej elektroenergetycznej średniego napięcia SN 15,0 kV od stacji transformatorowej „Nakło Krasickiego 2” do stacji transformatorowej „Nakło Piekarnia” pomiędzy ul. Młyńską i ul. Bohaterów, na terenie obejmującym część działki nr ewidencyjny 2121/6 w obrębie Nakło nad Notecią.
Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-11-08
Data udostępnienia informacji: 2013-11-12
Ilość wyświetleń informacji: 2776
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 31 października 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 31 października 2013 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamia się,

że, na wniosek Pana Andrzeja Łukowskiego – Kierownika Zespołu Inwestycji w Oddziale Dystrybucji Bydgoszcz, występującego z pełnomocnictwa Pana Włodzimierza Hypszer – Dyrektora Oddziału Dystrybucji Bydgoszcz, działającego z pełnomocnictwa Pana Artura Kowalczyka Członka Zarządu oraz Pana Grzegorza Kiczmachowskiego Członka Zarządu ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, została wydana dnia 29 października 2013 r. decyzja Nr 19/2013 znak: WI.III.746.1.20.2013.EG, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej SN 15 kV relacji: GPZ Kotomierz – Koronowo – budowa odcinka elektroenergetycznej linii SN 15 kV kablowej, ziemnej na nieruchomości oznaczonej nr ew. 91/4 obręb Magdalenka, gmina Dobrcz.
Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-10-31
Data udostępnienia informacji: 2013-11-05
Ilość wyświetleń informacji: 2634
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 31 października 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 31 października 2013 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamia się,

że, na wniosek Pana Marka Zieńko, występującego z pełnomocnictwa Burmistrza Sępólna Krajeńskiego Pana Edwarda Stupałkowskiego, działającego w imieniu Gminy Sępólno Krajeńskie, została wydana dnia 29 października 2013 r. decyzja Nr 20/2013 znak: WI.III.746.1.11.2013.EG, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie wodociągu w skrzyżowaniu z torami kolejowymi z przebiegiem przez teren działki nr ew. 88 obręb Sikorz, gm. Sępólno Krajeńskie.
Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-10-31
Data udostępnienia informacji: 2013-11-05
Ilość wyświetleń informacji: 3913
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 29 października 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 29 października 2013 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pani Barbary Jażdżewskiej, występującej z upoważnienia Nr 47/2013 z dnia 11 października 2013 r. Gminy Tuchola, reprezentowanej przez Pana Tadeusza Kowalskiego Burmistrza Tucholi, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej na nieruchomości oznaczonej nr ew. 801/3 w miejscowości Tuchola.
Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-10-29
Data udostępnienia informacji: 2013-10-30
Ilość wyświetleń informacji: 2364
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 października 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 25 października 2013 r.

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) - zwanej dalej „k.p.a.”, w związku z 11c i art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 687)

zawiadamiam o zakończeniu postępowania dowodowego

w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla „Budowy drogi ekspresowej S5 Żnin - Gniezno, odcinek węzeł „Mielno” - Gniezno” na terenie województw wielkopolskiego i kujawsko - pomorskiego

i przystąpieniu do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia
treści rozstrzygnięcia.

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy, w związku z art. 49 k.p.a., zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w urzędzie wojewódzkim, a także w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, na stronach internetowych tych gmin i w prasie lokalnej.

Strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji przez organ, w terminie do dnia 20 listopada 2013 r. Z aktami sprawy można zapoznać się w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa, al. Niepodległości 16/18, budynek C, pok. 4 (tel. 61-854-12-75).

z up. Wojewody Wielkopolskiego
/-/ Aida Januszkiewicz - Piotrowska
z-ca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa
Autor informacji: Aida Januszkiewicz - Piotrowska
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-10-25
Data udostępnienia informacji: 2013-10-30
Ilość wyświetleń informacji: 2410
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 24 października 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
WI.III.747.1.2013
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 24 października 2013r.

Na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 50 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675 z późn. zm.),
zawiadamiam,

że na wniosek Pana Pawła Bukowskiego Prezesa Zarządu Kujawsko – Pomorskiej Sieci Informacyjnej Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (pismo z dnia 25 czerwca 2013 r.),

wszczynam postępowanie administracyjne

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn. „Budowa szerokopasmowej infrastruktury radiowej sieci dostępowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla województwa kujawsko – pomorskiego”.
Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-10-24
Data udostępnienia informacji: 2013-10-25
Ilość wyświetleń informacji: 3133
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 22 października 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 22 października 2013 r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), zawiadamiam o wydaniu przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego, na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanego przez pana Lecha Jaworskiego – zastępcę dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy, w dniu 16 października 2013 r. decyzji Nr 10/ZRID/2013 znak: WI.IV.7820.47.2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbiórka wiaduktu w km 307+426 wraz z rozbudową drogi krajowej nr 15 w miejscowości Jajkowo nad zlikwidowaną linią kolejową”.
Czytaj całość
Autor informacji: Arkadiusz Kanigowski
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-10-22
Data udostępnienia informacji: 2013-10-23
Ilość wyświetleń informacji: 2766
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 15 października 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 15 października 2013 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Andrzeja Dylewskiego, występującego z pełnomocnictwa Pana Damiana Grabowskiego Prezesa Zarządu oraz Pani Dominiki Żelazek Członka Zarządu Arriva RP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie miejsca tankowania pojazdów szynowych wraz z przyłączem kanalizacji deszczowej i przyłączem elektroenergetycznym zalicznikowym na nieruchomości oznaczonej nr ew. 1541/43 w miejscowości Tuchola.

Zgodnie z decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011r. zmieniającą decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. Ministra Infrastruktury Nr 10, poz. 48 z dnia 13 września 2011 r. – Lp. 2799 załącznika do decyzji Tom II województwo kujawsko - pomorskie), w związku z art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) ww. nieruchomość stanowi teren zamknięty.
Czytaj całość
Autor informacji: Janusz Gazecki
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-10-15
Data udostępnienia informacji: 2013-10-15
Ilość wyświetleń informacji: 2796
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 15 października 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 15 października 2013 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

 • Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 4 października 2013r., znak: WAB.I.670.1.379.2013.MO;
 • Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 143/CP/2013 z dnia 2 października 2013r.;

uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

dla inwestycji polegającej na przebudowie lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Bydgoszczy wraz z drogą dojazdową do transportu pacjentów z płyty lądowiska oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości oznaczonej nr ew. 6/18, obręb 124 położonej w Bydgoszczy przy ul. Powstańców Warszawy 5.
Czytaj całość
Autor informacji: Janusz Gazecki
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-10-15
Data udostępnienia informacji: 2013-10-15
Ilość wyświetleń informacji: 2837
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 10 października 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 10 października 2013 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

 • Wójta Gminy Grudziądz z dnia 1 października 2013 r., znak: GBK.6724.3.2013;
 • Starostę Grudziądzkiego z dnia 1 października 2013 r., znak: GN.673.394.2013;
 • Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 147/CP/2013 z dnia 3 października 2013r.;

uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

dla inwestycji polegającej na budowie (ułożeniu) kabli elektroenergetycznych celem przesyłu energii elektrycznej wyprodukowanej przez planowane elektrownie wiatrowe do krajowego systemu energetycznego na dz. nr ew. 35 i 57/1 obręb Wielkie Lniska, gmina Grudziądz.
Czytaj całość
Autor informacji: Janusz Gazecki
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-10-10
Data udostępnienia informacji: 2013-10-11
Ilość wyświetleń informacji: 2559
Rejestr zmian dokumentu
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 241 - 280 z 790