www.bydgoszcz.uw.gov.pl __Archiwalna wersja dokumentu dla daty: 2011-12-29 09:09:57


<< powrót do wersji aktualnej dokumentu


Udostępnianie informacji publicznej Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

 

Ustawia z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) nakłada na określone podmioty, m.in. organy władzy publicznej oraz organy samorządów gospodarczych i zawodowych obowiązek udostępniania informacji dotyczących spraw publicznych oraz ustala zasady i tryb udostępniania tych informacji. Na mocy ustawy organy władzy publicznej oraz grupy samorządowe i zawodowe mają obowiązek stworzenia internetowego Biuletynu Informacji Publicznej. Przepisy wykonawcze zawarte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dn. 18.01.2007. pdf określają strukturę, zakres publikowanych informacji oraz funkcjonalność biuletynu.

Aby uzyskać informację publiczną będącą w posiadaniu Urzędu, a nieudostępnioną w Biuletynie, należy złożyć Wniosek.doc o udostępnienie informacji.

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny.
Zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, pomiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Urząd w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty, terminie i sposobie jej uiszczenia. Udostępnienie informacji we wskazany przez wnioskodawcę sposób następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia uiszczenia opłaty, za okazaniem pokwitowania lub innego dowodu wpłaty, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji lub wycofa wniosek.
Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni, urząd powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Zasady ustalania wysokości opłat za udostępnienie informacji publicznej określa Zarządzenie Nr 26 z dnia 26 sierpnia 2010 roku zmieniające Zarządzenie Dyrektora Generalnego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie udzielania informacji publicznej na wniosek, w następujący sposób:

Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje w przypadku, gdy wyliczony koszt za nośniki zawierające informację publiczną przekracza kwotę 2.00 zł.
Przy ustalaniu kosztów uwzględnia się opłatę za nośniki zawierające informację publiczną:

1) płyta CD – 1,04 zł + 23% VAT;
2) płyta DVD – 1,34 zł + 23% VAT;
3) arkusz A4 - 0,06 zł + 23% VAT;
4) arkusz A3 - 0,11 zł + 23% VAT;

Za przesłanie kopii dokumentów lub danych za pośrednictwem Poczty Polskiej pobiera się dodatkowo opłatę, w wysokości podanej w obowiązującym cenniku powszechnych usług pocztowych operatora publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe, za przesyłkę danego rodzaju i danej kategorii wagowej, która zwiększa poniesione koszty za zużyte nośniki, ustalone według zasad określonych w ust 2 i 2a ww. Zarządzenia i jest uiszczana w sposób określony w ust. 10 ww. Zarządzenia.

W razie wystąpienia dodatkowych kosztów nie ujętych w ust. 6 i 7 ww. ustalenie opłaty będzie dokonane indywidualnie.

Opłatę uiszcza się po jej ustaleniu, przez wpłatę (ust. 10):

1) do kasy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego;
2) na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy;
NBP O/Bydgoszcz 09 1010 1078 0000 4222 3000 0000.
z dopiskiem "zwrot kosztów udostępnienia informacji publicznej".