www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Udostępnianie informacji publicznej Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

 

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) nakłada na określone podmioty, m.in. organy władzy publicznej oraz organy samorządów gospodarczych i zawodowych obowiązek udostępniania informacji dotyczących spraw publicznych oraz ustala zasady i tryb udostępniania tych informacji. Na mocy ustawy organy władzy publicznej oraz grupy samorządowe i zawodowe mają obowiązek stworzenia internetowego Biuletynu Informacji Publicznej. Przepisy wykonawcze zawarte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dn. 18.01.2007 określają strukturę, zakres publikowanych informacji oraz funkcjonalność biuletynu.

Aby uzyskać informację publiczną będącą w posiadaniu Urzędu, a nieudostępnioną w Biuletynie, należy złożyć Wniosek.doc o udostępnienie informacji.

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny.
Zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, pomiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Urząd w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty, terminie i sposobie jej uiszczenia. Udostępnienie informacji we wskazany przez wnioskodawcę sposób następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia uiszczenia opłaty, za okazaniem pokwitowania lub innego dowodu wpłaty, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji lub wycofa wniosek.
Nieuiszczenie opłaty za udostępnienie informacji publicznej nie może stanowić podstawy umorzenia postępowania, ani też odmowy udostępnienia.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni, urząd powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Zasady ustalania wysokości opłat za udostępnienie informacji publicznej określa:

  • Zarządzenie Nr 15/2013 Dyrektora Generalnego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z dnia 25 października 2013 roku w sprawie udostępniania informacji publicznej na wniosek w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy - pdf; 


w następujący sposób:

Przy ustalaniu kosztów uwzględnia się opłatę za nośniki zawierające informację publiczną:

1) za płytę CD – 1,63 zł;
2) za płytę DVD – 1,90 zł;
3) za arkusz A4 czarno-biały - 0,10 zł;

4) za arkusz A3 czarno-biały - 0,20 zł;
5) za arkusz A4 kolorowy - 0,32 zł;
6) za arkusz A3 kolorowy - 0,64 zł;

Za przesłanie kopii dokumentów lub danych za pośrednictwem operatora pocztowego pobiera się dodatkowo opłatę, w wysokości podanej w obowiązującym cenniku powszechnych usług pocztowych operatora wyznaczonego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529), za przesyłkę danego rodzaju i danej kategorii wagowej, która zwiększa poniesione koszty za zużyte nośniki, ustalone według zasad określonych w ust 2 ww. Zarządzenia i jest uiszczana w sposób określony w ust. 9 ww. Zarządzenia.

Za udostępnienie informacji publicznej na nośniku dostarczonym przez wnioskodawcę nie pobiera się opłat, zaś w razie wystąpienia dodatkowych kosztów nie ujętych w ust. 5 i 6 ww. Zarządzenia ustalenie opłaty będzie dokonane indywidualnie.

Opłatę uiszcza się po jej ustaleniu, przez wpłatę (ust. 9):

1) do kasy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy;
2) na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy:
NBP O/Bydgoszcz
56 1010 1078 0000 4222 3100 0000.
z dopiskiem "zwrot kosztów udostępnienia informacji publicznej".

Autor informacji: Andrzej Baranowski
Informację wprowadził\a: Sławomir Pogodziński
Data wytworzenia informacji: 2003-09-16
Data udostępnienia informacji: 2003-09-17
Ilość wyświetleń informacji: 35791
Rejestr zmian dokumentu