www.bydgoszcz.uw.gov.pl __Archiwalna wersja dokumentu dla daty: 2009-09-02 11:30:55


<< powrót do wersji aktualnej dokumentu


Udostępnianie informacji publicznej Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

 

Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dn. 06.09.2001 (107 KB) (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198) nakłada na określone podmioty, m.in. organy władzy publicznej oraz organy samorządów gospodarczych i zawodowych (art. 4) obowiązek udostępniania informacji dotyczących spraw publicznych oraz ustala zasady i tryb udostępniania tych informacji. Na mocy ustawy organy władzy publicznej oraz grupy samorządowe i zawodowe mają obowiązek stworzenia internetowego Biuletynu Informacji Publicznej. Przepisy wykonawcze zawarte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dn. 18.01.2007 (27.1 KB)(Dz. U. Nr 10, poz. 68) określają strukturę, zakres publikowanych informacji oraz funkcjonalność biuletynu.

Aby uzyskać informację publiczną będącą w posiadaniu Urzędu, a nieudostępnioną w Biuletynie, należy złożyć Wniosek.rtf (9 KB) o udostępnienie informacji.

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny.
Zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, pomiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Urząd w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty, terminie i sposobie jej uiszczenia. Udostępnienie informacji we wskazany przez wnioskodawcę sposób następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia uiszczenia opłaty, za okazaniem pokwitowania lub innego dowodu wpłaty, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji lub wycofa wniosek. Nieuiszczenie opłaty we wskazanym terminie powoduje umorzenie postępowania o udostępnienie informacji.
Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni, urząd powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Zasady ustalania wysokości opłat za udostępnienie informacji publicznej określa Zarządzenie Nr 10/08 roku Dyrektora Generalnego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 24 kwietnia 2008 roku, w następujący sposób:

Przy ustalaniu kosztów uwzględnia się opłatę za nośniki zawierające informacje publiczne:

1) CD ROM – 1,84 zł;
2) dyskietka – 0,53 zł;
3) arkusz papieru A4 - 0,06 zł;
4) arkusz papieru A3 - 0,11 zł;

Za przesłanie kopii dokumentów lub danych drogą pocztową pobiera się dodatkowo opłatę w wysokości podanej w obowiązującym cenniku powszechnych usług pocztowych operatora publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 czerwca 2003r. - Prawo pocztowe, za przesyłkę danego rodzaju i danej kategorii wagowej, zwiększoną o poniesione koszty za zużyte nośniki, ustalone w informacji przekazanej wnioskodawcy.

W razie wystąpienia dodatkowych kosztów wycena będzie dokonana indywidualnie.

Opłatę uiszcza się po jej ustaleniu, przez wpłatę:

1) do kasy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego;
2) na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy;
NBP O/Bydgoszcz 09 1010 1078 0000 4222 3000 0000.