z dnia 22 września 2011 r. - starszy inspektor wojewódzki w WIGiK (oferta nr 1)

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatów na stanowisko:
starszy inspektor wojewódzki (oferta nr 1)
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej przy Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości

Liczba lub wymiar etatu: 1 (dot. geodety)
Miejsce wykonywania pracy: Bydgoszcz
Główne obowiązki:

 • kontrolowanie przestrzegania i stosowania przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, w przedmiocie zgodności wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz posiadania uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii,
 • kontrolowanie działań administracji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
 • kontrolowanie działań administracji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie prawidłowości naliczania i egzekwowania opłat (na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego) oraz wykonywania zadań dotyczących zakładania i aktualizacji mapy zasadniczej, zakładania osnów geodezyjnych, oraz uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
 • współpraca z szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań statutowych,
 • opracowywanie ustawowych okresowych sprawozdań dla Głównego Geodety Kraju,
 • ewidencjonowanie spraw dotyczących zabezpieczenia i przechowywania kopii zabezpieczających baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie, prowadzonych dla terenu województwa i powiatów, w tym w szczególności baz danych ewidencji gruntów i budynków, systemów informacji o terenie (art. 7b ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne),
 • weryfikacja zasadności podziałów nieruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych,
 • udział w komisjach kontroli.


Wykształcenie:  wyższe geodezyjne lub średnie geodezyjne z wyższym administracyjnym lub prawniczym


Wymagania konieczne:

 • znajomość przepisów ustaw: Prawo geodezyjne i kartograficzne, o gospodarce nieruchomościami, o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, Kodeks postępowania administracyjnego,
 • co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym 3 lata w administracji publicznej lub jednostkach wykonawstwa geodezyjnego,
 • uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 1 i 2.


Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność obsługi komputera, w tym programów użytkowych: MS Word i Excel,
 • znajomość oprogramowań do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy,
 • doświadczenie w wykonawstwie geodezyjnym.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego lub oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 1 i 2,
 • kopie świadectw pracy lub kopia zaświadczenia o zatrudnieniu w przypadku pozostawania w stosunku pracy lub kopia zaświadczenia o odbyciu stażu.

Inne informacje: Możliwość negocjacji wynagrodzenia, ruchomy czas pracy.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy przesyłać listownie lub składać osobiście w terminie:
od 22 września 2011 roku do 3 października 2011 roku
na adres:
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki,
Kancelaria ogólna, pokój 12
ul. Konarskiego 1, 85-950 Bydgoszcz
z dopiskiem:
starszy inspektor wojewódzki w WIGiK (oferta nr 1)

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu. Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomione telefonicznie o terminie testu wiedzy i/lub rozmowie kwalifikacyjnej, natomiast osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym fakcie informowane.
Przy przesyłaniu oferty do Urzędu decyduje data stempla pocztowego.
Oferty odrzucone mogą być odebrane w terminie 1 miesiąca od dnia ogłoszenia informacji o wyniku naboru, w pok. 41, budynek A, natomiast po tym okresie zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 52 34 97 584.

Autor informacji: Andrzej Baranowski
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-09-21
Data udostępnienia informacji: 2011-09-22
Ilość wyświetleń informacji: 3931
Rejestr zmian dokumentu