Obwieszczenie z dnia 16 września 2011 roku.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  16  września  2011 r.
o wydaniu decyzji zmieniającej w części decyzję Wojewody Kujawsko – Pomorskiego
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej


Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.) zawiadamiam o wydaniu w dniu 15 września 2011 r. decyzji zmieniającej decyzję Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr 12/ZRID/2010, znak WI.II.ZRID.7048-18/10 z dnia 9 listopada 2010 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ulicy Gdańskiej (Droga Wojewódzka nr 241 relacji Tuchola - Rogoźno) w ramach zadania Rozbudowa i przebudowa części drogowego układu komunikacyjnego w obrębie ulic: Gdańskiej (DW nr 241 relacji Tuchola - Rogoźno), I Armii Wojska Polskiego (DP Nr 1133 C relacji Więcbork - Wielowicz), Krótkiej (DG Nr 020714 C) i Starodworcowej (DP Nr 1129 C relacji Sępólno Kraj. - Nowy Dwór – Więcbork) w m. Więcbork”.

Informuję, że z decyzją oraz z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 (budynek A), pokój 204 na II piętrze, w dniach pracy Urzędu, w godz. 8.00 - 14.00, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego: www.bydgoszcz.uw.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Więcbork.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni  od dnia publicznego ogłoszenia.

WI.II.ZRID.7048-18/10/11

Podpisał 
Z  up.  Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego
Mirosław Jagodziński
Dyrektor Wydziału  Infrastruktury

Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-09-16
Data udostępnienia informacji: 2011-09-19
Ilość wyświetleń informacji: 3745
Rejestr zmian dokumentu