Obwieszczenie z dnia 16 września 2011 roku.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 16 września 2011 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1, w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z  dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Grzegorza Szymanka – Kierownika Wojskowej Administracji Koszar nr 2 w Inowrocławiu działającego z pełnomocnictwa Pana Krzysztofa Szychulskiego – Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego – budynku nr 2 usytuowanego na terenie kompleksu wojskowego 1532 – JW 1641 przy ul. Jacewskiej 73 w Inowrocławiu, zlokalizowanego na działce nr 10 w obrębie ewidencyjnym Inowrocław, ujętej w decyzji Nr 0-11 Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w Resorcie Obrony Narodowej, stanowiącej w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) teren zamknięty.

 W związku z art. 10 § 1 k.p.a. strony mogą zapoznać się z przedmiotowym wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami w Wydziale Infrastruktury Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Jagiellońska 3, II piętro, budynek A, pokój 237, w godzinach 800- 1500, a także uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia.

Stosownie do art. 49 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


 Znak sprawy: WI.III.746.1.29.2011.AN


                                                                                        Podpisał 
Z up. Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego
Mirosław Jagodziński
Dyrektor Wydziału Infrastruktury

Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-09-16
Data udostępnienia informacji: 2011-09-19
Ilość wyświetleń informacji: 4135
Rejestr zmian dokumentu