Przyznawanie statusu Zakładu Pracy Chronionej.

Podstawa prawna:
art. 30 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z  2011r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.); rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie określenia wzorów informacji przedstawianych przez prowadzącego zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej oraz sposobu ich przedstawiania (Dz. U. z 2011 r., Nr 63, poz. 329).
  

Kto załatwia sprawę:
Oddział Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej,
tel. 0-52 34 97 261,
0-52 34 97 770, fax. 34 97 682,
ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz, I p., pok. 107, 142;

Oddział Zamiejscowy w Toruniu,
tel. 784-453-493, fax 56 62-26-565
ul. Moniuszki 15-21, 87-100 Toruń, pok. 117

Jakie dokumenty trzeba złożyć:

   1. Wniosek adresowany do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o przyznanie statusu zakładu pracy chronionej dokładnie określający: nazwę zakładu, siedzibę i dodatkowe miejsce(a) wykonywanej działalności gospodarczej.

   2. Informację o zakładzie pracy m.in. opis-charakterystyka zakładu (branża, profil produkcji, usług itp.).

   3. Informację o zatrudnionych osobach niepełnosprawnych (rodzaje schorzeń, zmianowość świadczonej pracy).

   4. Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wydane przez właściwy organ gminy (miasta) lub wpis spółki, spółdzielni do rejestru sądowego (dla działalności podlegającej koncesjonowaniu – koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej wydaną przez odpowiedni organ).

   5. Umowę spółki.

   6. Kopię zaświadczenia Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego o nadaniu numeru REGON.

   7. Kopię decyzji Urzędu Skarbowego w sprawie nadania numeru NIP.

   8. Tabele ilustrujące zatrudnienie (miesięczne - z podziałem na dni miesiąca) celem udokumentowania prawidłowości wyliczenia wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych za okres co najmniej 6-ciu miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku. Tabele winny zawierać dane o liczbie zatrudnionych w osobach i w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy: ogółem, w tym osób niepełnosprawnych (ogółem) oraz osób zaliczanych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (wzór tabeli do pobrania)

   9. Oryginał decyzji Państwowej Inspekcji Pracy stwierdzającej, że użytkowane przez zakład obiekty i pomieszczenia odpowiadają warunkom określonym w art. 28 ust. 1 pkt. 2 ustawy, tj.:

        1. odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy
        2. uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich.

(okoliczności powyższe stwierdza Państwowa Inspekcja Pracy na wniosek pracodawcy.)

   10. Informację o sposobie zapewnienia doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych zgodnie z wymogiem określonym w art. 28 ust. 1 pkt. 3 ustawy (kopie umów),

Dołączone do wniosku kopie dokumentów potwierdza pracodawca za zgodne z oryginałem.

Opłaty:
obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej na podstawie § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330): od wniosku – 10,00 zł, od zaświadczenia – 17,00 zł., na konto:


Urząd Miasta Bydgoszczy
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
Nr 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000

Termin załatwienia sprawy:
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm. O
odwołanie wnosi się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej za pośrednictwem Wojewody. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Ponadto warto wiedzieć:
decyzje w sprawie: przyznania statusu, zmiany, odmowy i utraty statusu zakładu pracy chronionej wydaje wojewoda właściwy dla miejsca siedziby zakładu pracy.
Wojewoda prowadzi rejestr zakładów pracy chronionej.
 

Autor informacji: Sławomir Gacek
Informację wprowadził\a: Paweł Skutecki
Data wytworzenia informacji: 2003-12-15
Data udostępnienia informacji: 2003-12-16
Ilość wyświetleń informacji: 6605
Rejestr zmian dokumentu