OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 8 marca 2011 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), zawiadamiam iż, stosownie do przepisu art. 10 § 1 Kpa, w związku z toczącym się postępowaniem przed Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pn. „Gazyfikacja Miasta Aleksandrowa Kujawskiego” dla budowy infrastruktury gazowej w mieście Aleksandrów Kujawski w zakresie budowy rozdzielczej sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na działkach o nr ew. 34.2, 34.11, 33.15/1, 26.16/11, 22.39/5, 22.39/21, wyznacza się stronom 7 dniowy termin w celu umożliwienia wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akta sprawy można przeglądać w Wydziale Infrastruktury Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, II piętro, pokój 236, w godzinach 8:00 – 15:00.

Jednocześnie informuje się, że możliwość przeglądania akt i wypowiedzenia się jest uprawnieniem stron postępowania i nie jest obowiązkowe.

Stosownie do art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Po upłynięciu określonego wyżej terminu zostanie wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla przedmiotowej inwestycji.

 

Znak sprawy:
WI.III.EG.70450-10/10      

Podpisał:
        Z up. Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego
Mirosław Jagodziński
Dyrektor Wydziału Infrastruktury

Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-03-08
Data udostępnienia informacji: 2011-03-10
Ilość wyświetleń informacji: 1755
Rejestr zmian dokumentu