OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 1 marca 2011 r.

 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Rafała Paseli reprezentującego Biuro Projektowo – Usługowe „SANBUD – PROJEKT” z siedzibą w Bydgoszczy, działającego z upoważnienia PKP CARGO S.A. Kujawski Zakład Spółki z siedzibą w Bydgoszczy, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie zbiornika na gaz płynny o pojemności 6,7 m³ wraz z instalacją gazową do obsługi budynku administracyjno - socjalnego. Nieruchomość oznaczona jako działka o nr ew. 21/5, obręb Inowrocław 1 położona przy ul. Kruśliwieckiej w Inowrocławiu stanowi w rozumieniu art. 2 ust. 11 przywołanej wyżej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, teren zamknięty.


W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) strony mogą zapoznać się z w/w wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami w Wydziale Infrastruktury Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, pok. 231 w dniach pracy Urzędu w godzinach 8:00 – 15:00 oraz uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia.

Stosownie do art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy:
WI.III.MK.70450-22/10    

 Podpisała:
       Z up. Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego
Maria Czerwińska-Klich
Kierownik Oddziału Planowaniu
i Zagospodarowania Przestrzennego
Wydziału Infrastruktury

Autor informacji: Maria Czerwińska - Klich
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-03-01
Data udostępnienia informacji: 2011-03-03
Ilość wyświetleń informacji: 1448
Rejestr zmian dokumentu