Obwieszczenie z dnia 25 lutego 2011 roku.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 25 lutego 2011 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pani Jadwigi Kaniewskiej C.O.W. Pracownia Projektowa, działającej z pełnomocnictwa Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu De 180 PEHD na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 231 w obrębie 68, przy ul. Dwernickiego i Aleksandrowskiej w Toruniu.

Zgodnie z decyzją Nr 45 Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. Ministra Infrastruktury Nr 14, poz. 51), w związku z art. 2 ust. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) nieruchomość o nr ew. 231 w obrębie 68 w Toruniu stanowi teren zamknięty.

W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) strony mogą zapoznać się z w/w wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami w Wydziale Infrastruktury Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, pok. 231 w dniach pracy Urzędu w godzinach 8:00 – 15:00 oraz uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski, w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia.

Stosownie do art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy:
WI.III.MK.70450-9/10     

 Podpisał:
        Z up. Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego
Mirosław Jagodziński
Dyrektor Wydziału Infrastruktury

Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-02-25
Data udostępnienia informacji: 2011-03-03
Ilość wyświetleń informacji: 2030
Rejestr zmian dokumentu