Obwieszczenie z dnia 1 marca 2011 roku.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 1 marca 2011 r.

Na podstawie art. 10 w związku z art. 8 i 9 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071  z późn. zm.) Wojewoda Kujawsko-Pomorski zawiadamia, że w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy można zapoznać się z całością zgromadzonych w toku postępowania dowodów i materiałów  w sprawie, ustalenia odszkodowania za nieruchomość nabytą  na własność Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, objętą  decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lipca 2009 r. znak: WI.II.ZRID.7048-2/09 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia pn: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 od km 2+120,00 do km 2+665,00 wraz z jej odwodnieniem w miejscowości Ostromecko gmina Dąbrowa Chełmińska”, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 210/2 o powierzchni 0,0157 ha, dla której w dniu, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna, nie było założonej księgi wieczystej.

Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, przy ul. Jagiellońskiej 3, w Wydziale Infrastruktury, pokój 232 (II piętro), po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z pracownikiem prowadzącym sprawę w godzinach od 8:00 – 15:00.
Kontakt: inspektor Marcin Brzozowski, nr tel. (052)349-72-57.

Zawiadomienie podane do wiadomości poprzez obwieszczenie uznaje się za doręczone stronom w terminie 14 dni od daty jego ogłoszenia. Niniejsza informacja zostaje umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie internetowej www.bip.bydgoszcz.uw.gov.pl (menu tematyczne- zakładka „ogłoszenia” prowadzonej przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy i tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska oraz sołectwa Ostromecko.  


         Z up. Wojewody
   Kujawsko-Pomorskiego
     Wanda Kosiorowska
Kierownik
            Oddziału Terenowo-Prawnego
                                                                                                            Wydziału Infrastruktury

WI.IV.ASz.7724 – 20/09

Autor informacji: Wanda Kosiorowska
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-03-01
Data udostępnienia informacji: 2011-03-02
Ilość wyświetleń informacji: 1536
Rejestr zmian dokumentu