Obwieszczenie z dnia 24 lutego 2011 roku.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  24  lutego  2011 r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.) zawiadamiam o wydaniu w dniu 21 lutego 2011 r. decyzji Nr 3/ZRID/2011 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, reprezentowanej przez Pana Marka Kowalczyka, dla inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 15 polegająca na przebudowie mostu na przepust przez rzekę Skarlankę w km 305+187  w m. Tama Brodzka”,

obejmującego działki o numerach ewidencyjnych:
Gmina Brodnica, obręb Karbowo: 335/5; 613
; 7267/1 (7267/3 i 7267/4);

Gmina Brodnica, obręb Jajkowo: 6/3;

Działki przeznaczone pod inwestycję w całości, a także w części (powstałe z podziału działek), stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa, zgodnie z art. 12 ust. 4  pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania  i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Informuję, że z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 (budynek A), pokój 204 na II piętrze, w dniach pracy Urzędu, w godz. 8.00 - 14.00, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Termin wglądu do akt uprzejmie proszę uzgadniać z pracownikiem prowadzącym sprawę.
Kontakt –nr tel. 052-349-7667,   052-349-74-94   lub 052-349-74-92

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego: www.bydgoszcz.uw.gov.pl oraz na tablicach ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu Gminy Brodnica.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze  zawiadomienie  stron  postępowania  uważa  się  za  dokonane  po  upływie  14  dni od  dnia  publicznego  ogłoszenia.

Znak sprawy: WI.II.ZRID.7048-28/10/11

 

                                                                                        Podpisał 
Z up. Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego
Mirosław Jagodziński
                                                                              Dyrektor Wydziału Infrastruktury

Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-02-24
Data udostępnienia informacji: 2011-02-25
Ilość wyświetleń informacji: 1800
Rejestr zmian dokumentu