Obwieszczenie z dnia 18 stycznia 2011 roku.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 18 stycznia 2011r.

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 5 ust. 1 i 2, art. 38 pkt 2 lit. g i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. Nr 84, poz. 700 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek Pani Renaty Cichockiej (pełniącej funkcję Kierownika Kontraktu realizowanego przez ILF Consulting Engineers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) – pełnomocnika Pana Pawła Stańczaka Dyrektora Oddziału Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Rembelszczyźnie  działającego w imieniu i na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, z dnia   22 listopada 2010r. znak: C943-ILFWs-AS-1596 (uzupełniony ostatecznie dnia 17 stycznia 2011r.), wszczynam postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zamierzenia pod nazwą: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Rembelszczyzna – Gustorzyn” na odcinku przebiegającym przez teren województwa kujawsko – pomorskiego wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi.

Inwestycja lokalizowana będzie na następujących nieruchomościach lub ich częściach:  (pobierz plik.pdf )

Wykaz działek dla których decyzja o ustaleniu lokalizacji  odniesie skutek, o których mowa art. 20 cyt. ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości): (pobierz plik.pdf )

W myśl art. 8 ust 2 pkt 1 w związku z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego  w Świnoujściu (Dz. U. Nr 84, poz. 700 z późn. zm.) nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego przepisu jest nieważna  (art. 8 ust. 4 w związku z art. 39 ust. 1 cyt. ustawy).


Zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 39 ust. 1 ww. ustawy o inwestycjach  w zakresie terminalu […] w odniesieniu do nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu do czasu wydania takiej decyzji, nie wydaje się decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego; toczące się postępowania ulegają zawieszeniu z mocy prawa do czasu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu. Ponadto,  zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 3   w związku z art. 39 ust. 1 tejże  ustawy w odniesieniu do nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu, do czasu wydania takiej decyzji, zawiesza się postępowania o wydanie decyzji  o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).


W przypadku zbycia własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu po doręczeniu niniejszego zawiadomienia, zgodnie z art. 8 ust. 3 w związku z art. 39 ust. 1 cyt. ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego  w Świnoujściu, nabywca i zbywca zobowiązany jest do zgłoszenia Wojewodzie Kujawsko – Pomorskiemu danych nowego właściciela lub użytkownika wieczystego. Brak dokonania powyższego zgłoszenia i prowadzenie postępowania bez udziału nowego właściciela  lub użytkownika wieczystego, nie będzie stanowić podstawy do wznowienia postępowania.    


W związku z powyższym informuję właściwe organy administracji rządowej  samorządowej oraz właścicieli, użytkowników wieczystych i zarządców  terenów objętych wnioskowaną inwestycją, że zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami oraz uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski, a przed wydaniem decyzji mogą się wypowiedzieć co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań       w Wydziale Infrastruktury Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, budynek A, II piętro - pokój 237, w dniach pracy Urzędu w godzinach od 800 – 1500 w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Termin wglądu do akt uprzejmie proszę uzgadniać z pracownikiem prowadzącym sprawę.
Kontakt – inspektor Karol Czachorowski, nr tel. 0523497483.

Stosownie do art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Podpisał:
                                Z up. Wojewody
                                Kujawsko - Pomorskiego
                        Mirosław Jagodziński
                        Dyrektor Wydziału Infrastruktury


Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-01-18
Data udostępnienia informacji: 2011-01-18
Ilość wyświetleń informacji: 2236
Rejestr zmian dokumentu