Obwieszczenie z dnia 3 stycznia 2011 roku.
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 3 stycznia 2011 r.

Stosownie do przepisu art. 28, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) Wojewoda Kujawsko - Pomorski zawiadamia, że wszczęte zostało z urzędu postępowanie  sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość nabytą na własność Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, objętą decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego  dnia 20 lipca 2009 r. znak: WI.II. ZRID.7048-2/09 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia pn: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 od km 2+120,00 do km 2+665,00 wraz z jej odwodnieniem w miejscowości Ostromecko gmina Dąbrowa Chełmińska”, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 210/2 o powierzchni 0,0157 ha dla której w dniu, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna, nie było założonej księgi wieczystej.


Stosownie do treści art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, wypowiadania się co do zebranych dowodów i materiałów. Mogą przedkładać dowody i zgłaszać żądania w przedmiotowej sprawie. 


Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3 (II piętro, pok. 235, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu), po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z pracownikiem prowadzącym sprawę w terminie 14 dni od dnia głoszenia niniejszego obwieszczenia


Kontakt: inspektor Marcin Brzozowski tel.  (0-52) 34-97-673 lub (0-52) 34-97-672. Ponadto tutejszy organ informuje, że zawiadomienie podane do wiadomości poprzez obwieszczenie uznaje się za doręczone stronom w terminie 14 dni od daty jego ogłoszenia.


    Niniejsza informacja zostaje umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie internetowej  www.bip.bydgoszcz.uw.gov.pl   (menu tematyczne- zakładka „ogłoszenia” prowadzone przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy i tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska oraz sołectwa Ostromecko. 


dot. sprawy WI. IV.ASz. 7724-20/09 

Z up. Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego
Mirosław Jagodziński
Dyrektor
Wydziału Infrastruktury

Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-01-03
Data udostępnienia informacji: 2011-01-04
Ilość wyświetleń informacji: 1807
Rejestr zmian dokumentu