Obwieszczenie z dnia 23 czerwca 2010 roku.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z  dnia 23 czerwca  2010 r.
o  wszczęciu  postępowania  administracyjnego

Zgodnie z art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.) oraz art. 49 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Miejskiego Zarządu Dróg we Włocławku, reprezentowanego przez Pana Piotra Kossedę w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 252 Inowrocław – Włocławek. Odcinek na terenie miasta Włocławek o długości 950 m” od km 54+534,27 do km 55+074 oraz od km 55+148 do km 55+465”,

obejmującego działki o numerach ewidencyjnych:

Miasto Włocławek, obręb Rózinowo: 67/2; 64/2; 64/3; 63/6 (63/7 i 63/8); 62 (62/1 i 62/2); 61 (61/1 i 61/2); 58/8 (58/13 i 58/14); 58/1 (58/11 i 58/12); 147; 148 (148/1 i 148/2); 149/1 (149/9 i 149/10); 240 (240/1 i 240/2); 241 (241/1 i 241/2); 186;

Działki przeznaczone pod inwestycję w całości, a także w części (powstałe z podziału działek), stają się z mocy prawa własnością jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie  z art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Informuję, że z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 (budynek A), pokój 204 na II piętrze, w dniach pracy Urzędu, w godz. 8.00 - 14.00, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego: www.bydgoszcz.uw.gov.pl oraz na tablicach ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy:  WI.II.ZRID.7048-10/10

Podpisał 
Z  up.  Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego
Mirosław Jagodziński
Dyrektor Wydziału  Infrastruktury

Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2010-06-23
Data udostępnienia informacji: 2010-06-24
Ilość wyświetleń informacji: 1294
Rejestr zmian dokumentu