Otwarty konkurs ofert w ramach "Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności"

Minister Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust.1 pkt 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1462 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów podmiotów uprawnionych, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy o pomocy społecznej, prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej dla osób bezdomnych.

W bieżącym roku na realizację „Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności” Minister Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 5.000.000 zł.

Minimalna kwota dotacji na realizację jednego projektu wynosi 50.000 zł.
Minister Pracy i Polityki Społecznej uwzględniając trudną sytuację na terenach powodziowych (maj 2010 r.), wprowadził specjalny priorytet dla wyboru ofert na wsparcie finansowe projektów podmiotów uprawnionych, które skierowane będą do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością na obszarach gmin i powiatów, dotkniętych skutkami powodzi.

W 2009 roku kwota dotacji przeznaczona na wsparcie projektów realizowanych w ramach tego programu wyniosła 8.100.000 zł., a wsparcie finansowe uzyskało 65 podmiotów uprawnionych.

I. OPIS RODZAJU ZADAŃ

W ramach konkursu w 2010 r. będą dofinansowywane projekty podmiotów uprawnionych, spełniające następujące cele:
Cel Nr 1: wsparcie działań integracji i aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w środowisku lokalnym,
• Cel Nr 2: wsparcie działań w obszarze poprawy standardów pobytu i noclegu osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością,
• Cel Nr 3: wsparcie działań prewencyjno – osłonowych wobec osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.

Powyższe cele obejmują planowane działania podmiotów uprawnionych w gminach i powiatach dotkniętych skutkami powodzi.

II. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu przepisów:

  • art. 23 ust. 1 pkt 7a, ust.1a i ust. 1b, oraz art. 25 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1462 z późn. zm.) w zakresie wyboru programów,
  • a także odpowiednio z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

2. O dotacje mogą ubiegać się podmioty uprawnione, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, planujące prowadzenie działań wobec osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w gminach i powiatach objętych skutkami powodzi .

3. Przy kalkulacji wysokości dofinansowania projektów podmiotów uprawnionych będzie brany pod uwagę wkład własny oferenta. Dotacja Ministra Pracy i Polityki Społecznej nie może przekroczyć 80% kwoty całkowitej przeznaczonej na realizację projektu.

4. WYDATKI KWALIFIKOWALNE

4.1 KOSZTY BEZPOŚREDNIE PROJEKTU:

4.1.1 W ramach celu nr 1 kwalifikowanymi wydatkami są:

• wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem cyklów edukacyjno-szkoleniowych dla osób bezdomnych, w tym zakup narzędzi służących do nabywania umiejętności zawodowych,
• wydatki związane z działalnością w zakresie pomocy i doradztwa w znalezieniu pracy (także w sferze zatrudnienia subsydiowanego), pomocy psychologicznej, terapeutycznej oraz organizacji grup samopomocowych,
• wydatki związane z przygotowaniem osób bezdomnych do udziału w lokalnych programach rynku pracy (prace społecznie użyteczne i roboty publiczne), inicjowane przy współudziale ośrodków pomocy społecznej (ops) i powiatowych urzędów pracy (pup), a także wydatki związane z organizacją i przygotowaniem niezbędnych materiałów i przedmiotów jakie będą potrzebne dla przebiegu lokalnych programów rynku pracy.

4.1.2 W ramach celu nr 2 kwalifikowanymi wydatkami są:

• wydatki związane z przygotowaniem i organizacją specjalistycznych prac technicznych przy adaptacjach i remontach, jakie będą wykonywane z udziałem osób bezdomnych angażowanych w ramach lokalnych inicjatyw ośrodków pomocy społecznej i powiatowych urzędów pracy (np. staże i przyuczenie do zawodu),
• wydatki związane z zakupem podstawowych materiałów związanych z koniecznością przeprowadzenia prac remontowo-adaptacyjnych w placówkach, w których udzielana jest pomoc dla osób bezdomnych.

4.1.3 W ramach celu nr 3 kwalifikowanymi wydatkami są:

• wydatki związane z działalnością placówek, w których udzielana jest pomoc osobom bezdomnym oraz w których wykonywane są zadania projektu podmiotu uprawnionego - czynsz, nośniki energii i ciepła, opał, dostawa wody, odprowadzanie ścieków, opłaty telekomunikacyjne,
• wydatki związane z zakupem żywności oraz urządzeń do jej gromadzenia, przetwarzania, przechowywania i wydawania dla placówek, w których udzielana jest pomoc osobom bezdomnym w ramach zadań projektu podmiotu uprawnionego,
• wydatki związane z zakupem odzieży, obuwia, środków czystości i osobistej higieny w placówkach, w których udzielana jest pomoc osobom bezdomnym w ramach zadań projektu podmiotu uprawnionego,
• wydatki związane z zakupem materiałów i środków opatrunkowych na potrzeby osób bezdomnych w placówkach, w których udzielana jest im pomoc w ramach zadań projektu podmiotu uprawnionego,
• wydatki związane z działalnością informacyjno-wydawniczą o możliwościach uzyskania pomocy przez osoby bezdomne w ramach zadań projektu podmiotu uprawnionego.

4.1.4 W ramach wszystkich celów kwalifikowanymi wydatkami są:

• koszty wynagrodzeń personelu zabezpieczającego właściwe wykonanie zadań projektu podmiotu uprawnionego - specjalistów realizujących zadania projektu (instruktorzy zawodu, psycholodzy, socjolodzy, terapeuci, pracownicy socjalni). Planowana dotacja na koszty tych wynagrodzeń nie może przekroczyć 20% planowanej kwoty kosztów bezpośrednich.

4.2 KOSZTY POŚREDNIE PROJEKTU (maksymalnie 20% kwoty dotacji):

Wydatkami kwalifikowanymi związanymi z obsługą administracyjną projektu są:

• wynagrodzenia osób koordynujących wykonywanie zadań projektu podmiotu uprawnionego,
• wynagrodzenia obsługi księgowej związanej z wykonywaniem zadań projektu podmiotu uprawnionego,
• wydatki związane z zakupem materiałów biurowych niezbędnych dla realizacji zadań projektu podmiotu uprawnionego,
• wydatki związane z opłatami za usługi telekomunikacyjne w ramach zadań projektu podmiotu uprawnionego.

Maksymalne dofinansowanie kosztów pośrednich wynosi 20% dotacji planowanej na projekt.

5. WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE
Zakres dofinansowania nie obejmuje:

- inwestycji związanych z budową nowych obiektów przeznaczonych na placówki pomocy dla osób bezdomnych,
- zakupu nieruchomości;
- wydatków na zakup środków trwałych (tj. wydatków powyżej 3,5 tys. złotych),
- pokrycia kosztów utrzymania biura (lub biur) podmiotu uprawnionego a także kosztów wynagrodzenia pracowników, o ile nie służą one bezpośrednio realizacji zadań w ramach projektu,
- kosztów leczenia i rehabilitacji osób.

III. ZASADY SKŁADANIA WNIOSKÓW NA FINANSOWE WSPARCIE PROJEKTÓW PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH:

1. Wnioski na wsparcie finansowe projektów podmiotów uprawnionych, należy składać wyłącznie na formularzu określonym w rozporządzeniu ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego, wydanym na podstawie art. 19 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Wnioski, o których mowa w pkt.1, wraz z załącznikami wymienionymi w pkt IV, należy nadesłać listem poleconym z dopiskiem na kopercie „Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności” do Wydziału Polityki Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego ze względu na siedzibę podmiotu uprawnionego w terminie do dnia 9 lipca 2010 r. (liczy się data stempla pocztowego) lub złożyć w powyższym terminie osobiście w Wydziale Polityki Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego.

3. Wydziały Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich przeprowadzą ocenę formalną oraz wstępną ocenę merytoryczną w terminie do dnia 6 sierpnia 2010 r., a następnie przekażą dokumentację wniosku, o którym mowa w pkt.1, wraz z opinią Wojewody o złożonym wniosku do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w terminie do dnia 16 sierpnia 2010 r.

4. Zgłoszone wnioski do konkursu nie podlegają uzupełnieniu ani korekcie po upływie terminu ich składania.

5. Złożenie wniosku na wsparcie finansowe projektu podmiotu uprawnionego nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub z przyznaniem dotacji we wnioskowanej wysokości.

6. Wnioski niekompletne lub wadliwe nie będą rozpatrywane.

IV. WYMAGANA DOKUMENTACJA:

1. Prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz wniosku na wsparcie finansowe projektu podmiotu uprawnionego oferty (podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu uprawnionego).
2. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
3. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za ostatni rok. W przypadku nowych podmiotów uprawnionych, które nie prowadziły działalności objętej zasadami konkursu, są one zobowiązane przedstawić opis zakresu planowanej działalności.
Prosimy o niezałączanie innych załączników niż wyżej wymienione.

V. TRYB I TERMIN WYBORU WNIOSKÓW NA PROJEKTY PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH:

V.1 Etap Wojewódzki:

1. Wydziały Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich, dokonują:

a) ocenę formalną wniosku konkursowego oraz wstępną ocenę merytoryczną wniosku na wsparcie finansowe projektu podmiotu uprawnionego.
b) potwierdzenia, że oferta podmiotu uprawnionego dotyczy gmin i powiatów objętych skutkami powodzi
c) klasyfikują wnioski, o których mowa w pkt 1 lit.a według następujących grup merytorycznych zgodnie z opinią Wojewody:
− bardzo dobre (Grupa A),
− przeciętne (Grupa B),
− słabe (Grupa C),
− nie spełniające celów programu na 2010 rok (Grupa D).

2. Wydziały Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich przekażą dokumentację konkursową wraz z opiniami Wojewody w terminie, o którym mowa w pkt. III. 3.

V.2 Etap Centralny – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej:

1. Dokumentacja konkursowa zostanie zarejestrowana przez Departament Pomocy i Integracji Społecznej i przygotowana według klasyfikacji grup merytorycznych do zaopiniowania przez Komisję Konkursową ds. Oceny Wniosków Na Projekty Podmiotów Uprawnionych, powołaną przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej zwaną dalej „Komisją konkursową”.
2. Komisja konkursowa dokona ostateczną ocenę merytoryczną, rozpoczynając ją od grupy A aż do wyczerpania kwoty programowej. W przypadku gdy z przydziału środków finansowych dla grupy A pozostanie wolna kwota programowa, Komisja konkursowa przejdzie do oceny wniosków z kolejnej grupy merytorycznej, aż do wyczerpania środków finansowych, przeznaczonych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej na 2010 r.
3. Komisja konkursowa przedłoży Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej listę rankingową do ostatecznej akceptacji.
4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 15 września 2010 r. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej w terminie 7 dni od daty zatwierdzenia przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej listy rankingowej, o której mowa w pkt. 3. Wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz przekazane do Wydziałów Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich.

VI. KRYTERIA WYBORU WNIOSKU NA PROJEKT PODMIOTU UPRAWIONEGO

Rozpatrywane pod względem merytorycznym będą jedynie oferty spełniające wszystkie wymagane kryteria formalne. Ocena formalna polega na sprawdzeniu kompletności i prawidłowości oferty, zgodnie z wymaganiami podanymi w ogłoszeniu. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, pozostaną bez rozpatrzenia.

1. Kryteria oceny formalnej:

− Wniosek na projekt podmiotu uprawnionego, o którym mowa w art. 25 ustawy o pomocy społecznej musi zostać złożony na prawidłowych formularzach, zgodnie z obowiązującym terminem składania wniosków oraz miejscem składania wraz z wymaganymi załącznikami,
− Wszystkie dokumenty związane z wnioskiem na projekt podmiotu uprawnionego muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu uprawnionego.

2. Kryteria merytoryczne:

− przedmiot działań i zadań projektu powinien być zbieżny z celami programu określonymi na 2010 rok;
− wniosek na projekt podmiotu uprawnionego musi zawierać propozycje działań i zadań odpowiadające jednemu lub więcej celom programu określonym na 2010 r.;
− przy ocenie merytorycznej wniosku na projekt podmiotu uprawnionego będzie brane pod uwagę:

  • doświadczenie w realizacji podobnych projektów związanych z pomocą osobom bezdomnym, w tym współpraca z ośrodkami pomocy społecznej, centrami integracji społecznej (lub klubami) oraz powiatowymi urzędami pracy,
  • posiadana baza lokalowa i zasoby materialne odpowiadające celom realizacji projektu;
  • właściwie przygotowana kalkulacja kosztów realizacji projektu.

VII. TERMIN I WARUNKI DOFINANSOWANIA REALIZACJI PROJEKTÓW PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH:

1. Projekty podmiotów uprawnionych mają być realizowane do 31 grudnia 2010 r.]

2. W ramach przyznanej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej dotacji rozliczane będą wydatki związane z realizacją projektu, ponoszone od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2010 r. Nie obowiązuje refundacja wydatków poniesionych przed zawarciem umowy.

3. W przypadku przyznania przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej dotacji podmiot uprawniony zobowiązany jest w terminie 14 dni od dnia ukazania się wyników konkursu na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne do zawarcia umowy:

− oświadczenie o przyjęciu dotacji,
− uaktualniony harmonogram i kosztorys realizacji zadania, stanowiące załączniki do umowy (przed podpisaniem umowy winny one być one zaktualizowane stosownie do przyznanej dotacji, prawidłowo wypełnione i zgodne ze specyfikacją zadań wymieniona we wniosku konkursowym).

4. Podmiot uprawniony, który otrzyma dotację, będzie zobowiązany zakończyć projekt w terminie do 31 grudnia 2010 r., następnie w terminie 30 dni przedstawić szczegółowe sprawozdanie merytoryczne i finansowe na formularzu określonym w rozporządzeniu ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego, wydanym na podstawie art. 19 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz.1240).

PLIKI DO POBRANIA
(Wzór Oferty Konkursowej.doc)

Autor informacji: Jolanta Fedak
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2010-06-11
Data udostępnienia informacji: 2010-06-15
Ilość wyświetleń informacji: 1697
Rejestr zmian dokumentu