Obwieszczenie z dnia 1 marca 2010 roku.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 1 marca 2010 r.

Na podstawie z art. 38 i art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o wydanej w dniu 26 lutego 2010 r. przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego decyzji Nr 12/2010 (znak: WI.I.MG.71112 -121/09), zmieniającej decyzję własną Nr 4/2008 z dnia 25 stycznia 2008 r. (znak: WI.I.MG.71112-110/07) zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie pozwolenia na budowę na zadanie pn.: „Budowa autostrady płatnej A1 Nowe Marzy – Czerniewice odc. I Nowe Marzy – Grudziądz w km 89+494,76 98+400.

Powyższa decyzja została zmieniona w zakresie zatwierdzonego projektu budowlanego w następujący sposób:

  • wycofano w całości projekt budowlany zatwierdzony decyzją Nr 4/2008 z dnia 25 stycznia 2008 r. (znak: WI.I.MG.71112-110/07),
  • zatwierdzono zamienny projekt budowlany na zadanie pn.: „Budowa autostrady płatnej A1 Nowe Marzy – Czerniewice odc. I Nowe Marzy – Grudziądz w km od 89+450,0 do km 98+400,83”.

W ramach postępowania o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę, na wniosek Inwestora, ponownie przeprowadzono ocenę oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Autostrada Płatna A1 Nowe Marzy – Czerniewice od km 89+450 do km 151+900”. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla całego zadania (odcinki I -IV) wydał postanowienie z dnia 29 stycznia 2010 r. (znak: RDOŚ-04.OO.6613-305-6/09/10/BW) o uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia poprzedzone opinią Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, zawartą w piśmie z dnia 16 grudnia 2009 r. (znak: N.NZ.-400-T-27/758-28908/09).

Z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz opinią Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniach pracy Urzędu, w godzinach 800 – 1500, w terminie 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej
www.bydgoszcz.uw.gov.pl oraz na tablicach ogłoszeń: Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, Urzędu Gminy Dragacz, Urzędu Gminy Grudziądz, Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.


Podpisał
Z up. Wojewody Kujawsko – Pomorskiego
Mirosław Jagodziński
Dyrektor Wydziału Infrastruktury

Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2010-03-01
Data udostępnienia informacji: 2010-03-03
Ilość wyświetleń informacji: 1784
Rejestr zmian dokumentu