Narodowy Program Zdrowia na lata 2007-2015


W dniu 15 maja 2007 r. został przyjęty przez Radę Ministrów Narodowy Program Zdrowia na lata 2007-2015 (Uchwała Nr 90/2007). Jest to dokument określający kierunek podejmowania działań na rzecz poprawy zdrowia i związanej z nią jakości życia ludności oraz zmniejszenie nierówności w zdrowiu.

Narodowy Program Zdrowia na lata 2007-2015 (pdf)

Na podstawie art. 10 ust.1 pkt 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) do zadań wojewody należy m.in. przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, do dnia 15 lutego każdego roku, rocznych informacji o zrealizowanych w ubiegłym roku programach zdrowotnych oraz o programach zdrowotnych planowanych na ten rok.

Sposób oraz terminy przekazywania informacji o programach zdrowotnych oraz wzór dokumentu zawierającego informacje o programach zdrowotnych reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazywania informacji o programach zdrowotnych oraz wzoru dokumentu zawierającego te informacje (Dz. U. Nr 163, poz. 1024).

Ponadto Wydział Zdrowia – Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego na podstawie sprawozdań jednostek realizujących programy zdrowotne na terenie województwa, sporządza sprawozdanie na rzecz ministra do spraw zdrowia z realizacji programów zdrowotnych w województwie kujawsko-pomorskim. 

Pełnomocnikiem Wojewody do Spraw Narodowego Programu Zdrowia jest Pani Agnieszka Bańkowska, Dyrektor Wydziału Zdrowia – Kujawsko-Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego - tel. 52 349-7430.
Osobami odpowiedzialnymi za realizację spraw związanych z NPZ są niżej wymienieni pracownicy Oddziału Nadzoru w Ochronie zdrowia Wydziału Zdrowia –  Kujawsko-Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego:
Monika Kosieniak - tel. 52 349-7451, e-mail: mkosieniak@bydgoszcz.uw.gov.pl

Autor informacji: Agnieszka Bańkowska
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2009-02-09
Data udostępnienia informacji: 2009-02-09
Ilość wyświetleń informacji: 9342
Rejestr zmian dokumentu