Obwieszczenie z dnia 21 października 2008 roku.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 21  października 2008 r.

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że w sprawie wniosku z dnia 4 stycznia 2008 r. pełnomocnika Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1015C Tuchola-Tleń na odcinku od km 0+000 do km 21+733 (granica powiatu tucholskiego), zakończono zbieranie materiałów i dowodów w sprawie. Istniejąca droga przebiega w obrębach ewidencyjnych: Tuchola, Kiełpin, Zalesie, Lisiny, Małe Gacno oraz Trzebciny.W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w: 

Wydziale Infrastruktury

Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy

ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz, pokój 32B,

w godz. 800 – 1500, w dniach pracy Urzędu. Po tym terminie sprawa zostanie rozpoznana  w oparciu o posiadane dowody i materiały.       

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także na stronie internetowej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy: www.uwoj.bydgoszcz.pl.

Autor informacji: Kamila Sobiś
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2008-10-21
Data udostępnienia informacji: 2008-10-21
Ilość wyświetleń informacji: 2901
Rejestr zmian dokumentu