Obwieszczenie z dnia 29 lipca 2008 roku.

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 29 lipca 2008r.

Na podstawie art. 32 ust.1 pkt 1 i art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150) informuję o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania, na wniosek z dnia 13 sierpnia 2007r. Z-cy Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Bydgoszczy, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Brodnicy w ciągu drogi krajowej nr 15. Informację o wniosku umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach.

Projektowany nowy odcinek drogi krajowej nr 15 przebiega od strony Torunia ulicą Sądową, do ulicy Wiejskiej po śladzie i terenie zlikwidowanej kolejki wąskotorowej, następnie przez ulicę Wesołą i Kolejową do ulicy Gen. Władysława Sikorskiego.

 

Informuję, iż wszyscy zainteresowani w terminie 21 dni od dnia opublikowania niniejszego zawiadomienia, mogą zapoznać się z wnioskiem i załączonymi dokumentami sprawy w:

Wydziale Infrastruktury

Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy

ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz, pokój 32B,

w godz. 800 – 1500, w dniach pracy Urzędu oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także na stronie internetowej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy: www.uwoj.bydgoszcz.pl.

Autor informacji: Kamila Sobiś
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2008-07-29
Data udostępnienia informacji: 2008-07-29
Ilość wyświetleń informacji: 2689
Rejestr zmian dokumentu