Obwieszczenie z dnia 14 stycznia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 14 stycznia 2015 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Michała Roguskiego – reprezentującego Konsorcjum Firm: Schuessler – Plan Inżynierzy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz CONSEKO-SAFEGE S.A z siedzibą w Krakowie, występującego w imieniu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z pełnomocnictwa Pana Piotra Całbeckiego Marszałka Województwa i Pana Michała Korolko Członka Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy z pełnomocnictwa Pana Mirosława Kozłowicza Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, dnia 12 stycznia 2015 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał decyzję Nr 1/2015, znak: WIR.II.746.1.20.2014.EG o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pn.: Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Bydgoszcz - Błonie, na nieruchomości ozn. nr ewid. 26/1 obr. 0001, gmina Białe Błota oraz na nieruchomościach ozn. nr ewid.: 82/2 obr. 0053 oraz nr ewid. 3 obr. 0274, miasto Bydgoszcz.


Informuję, że z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Konarskiego 1-3 (budynek C), pokój 231 na II piętrze, w dniach pracy Urzędu, tj. w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 7.30 do 15.30 oraz we wtorki w godzinach od 8.00 o 16.00. Równocześnie proszę o wcześniejsze uzgodnienie telefoniczne terminu wglądu do akt sprawy – tel. 052-349-74-96.

Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy zawiadomienia o wydaniu przedmiotowej decyzji. Zgodnie z art. 49 Kpa upływ czternastu dni, w ciągu których obwieszczenie było dostępne publicznie, powoduje, że czynność doręczenia decyzji uważa się za dokonaną ze skutkiem prawnym.

Stosownie do art. 53 ust. 6 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Znak sprawy: WIR.II.746.1.20.2014.EG.
Podpisała:

Z up. Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego
Maria Czerwińska - Klich
Kierownik
Oddziału Planowania
i Zagospodarowania Przestrzennego
Wydziału Infrastruktury i Rozwoju

Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2015-01-14
Data udostępnienia informacji: 2015-01-16
Ilość wyświetleń informacji: 3246
Rejestr zmian dokumentu