z dnia 14 stycznia 2015 r. - lekarz koordynator ratownictwa medycznego w WBZK

Wojewoda Kujawsko-Pomorski
poszukuje kandydatów na stanowisko:
lekarza koordynatora ratownictwa medycznego
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Wymiar etatu: 1,125
Liczba stanowisk pracy: co najmniej 2

Adres Urzędu:
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 3
85-950 Bydgoszcz

Miejsce wykonywania pracy: Bydgoszcz

Główne obowiązki:

 • nadzór merytoryczny nad pracą dyspozytorów medycznych,
 • koordynacja współpracy dyspozytorów medycznych w przypadku zdarzeń wymagających użycia jednostek systemu (szpitalne oddziały ratunkowe, zespoły ratownictwa medycznego, w tym lotnicze zespoły ratownictwa medycznego) spoza jednego rejonu operacyjnego,
 • udzielanie dyspozytorom medycznym niezbędnych informacji i merytorycznej pomocy,
 • udział w pracach wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego,
 • pełnienie całodobowego dyżuru,
 • inne obowiązki wynikające z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu uprawnień i obowiązków lekarza koordynatora ratownictwa medycznego.

Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej; obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę; nietypowe godziny pracy – w tym dyżury, również w porze nocnej
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Stanowisko pracy zlokalizowane na 2 piętrze w pokoju biurowym (budynek A, wejście od ul. Jagiellońskiej 3 nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych, brak windy, toaleta odpowiednio dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba KPUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach.
W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy „schodołazu”.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • lekarz posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej albo lekarz, który ukończył co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej, z zastrzeżeniem art. 57 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
 • aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza
 • znajomość przepisów: ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym wraz z aktami wykonawczymi
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office
 • umiejętność pracy w zespole, umiejętność dobrej organizacji pracy, zaangażowanie i dyspozycyjność

wymagania dodatkowe

 • umiejętność rozwiązywania problemów, samodzielność i inicjatywa w działaniu

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego lub oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie 
 • kopia dokumentu „Prawo wykonywania zawodu lekarza”
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • kopie dokumentów potwierdzających wykonywanie zawodu lekarza, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy o PRM

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - dla kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy przesyłać listownie lub składać osobiście w terminie:
od 14 stycznia 2015 roku do 4 lutego 2015 roku
na adres:
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Kancelaria ogólna, pokój 151
ul. ks. S. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz

z dopiskiem:
lekarz koordynator ratownictwa medycznego

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy oraz do skorzystania ze wzorów oświadczeń - opublikowanych na stronie BIP K-PUW w zakładce Praca pt. „Rekrutacja (...)”.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Jeżeli w Urzędzie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym następuje zatrudnienie, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile spełnia wymagania na dane stanowisko.

Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.

Autor informacji: Andrzej Baranowski
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2015-01-13
Data udostępnienia informacji: 2015-01-14
Ilość wyświetleń informacji: 2396
Rejestr zmian dokumentu