Obwieszczenie z dnia 18 września 2014 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 18 września 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Gminy Bobrowo, reprezentowanej przez pełnomocnika pana Rafała Wrzoska w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na przebudowie skrzyżowania drogi gminnej nr 080416C Wichulec – granica gminy Bobrowo z linią kolejową nr 208 relacji Działdowo-Chojnice w miejscowości Wichulec w km 64+436 linii kolejowej nr 208 na działce ozn. nr ewid. 35 w miejscowości Wichulec gmina Bobrowo.
Nieruchomość objęta wnioskiem została ujęta w decyzji Nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MIiR z 2014 r., poz. 25 ze zm. –  Tom II województwo kujawsko - pomorskie, Lp. 59 załącznika do decyzji) i stanowi w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) teren zamknięty.


W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) strony mogą zapoznać się z w/w wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami w Wydziale Infrastruktury Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, budynek C, II piętro, pok. 217 w dniach pracy Urzędu, tj. w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 7:30 do 15:30  oraz we wtorki w godzinach od 8:00 do 16:00. Składanie wniosków i uwag oraz wyjaśnienia dotyczące w/w inwestycji należy zgłosić w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Stosownie do art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Równocześnie proszę o wcześniejsze uzgodnienie telefoniczne terminu wglądu do akt sprawy – tel. 052-349-74-94.

Z up. Wojewody Kujawsko - Pomorskiego
Maria Czerwińska-Klich
Kierownik
Oddziału Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego
Wydziału Infrastruktury

 

Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-09-18
Data udostępnienia informacji: 2014-09-18
Ilość wyświetleń informacji: 2614
Rejestr zmian dokumentu