Obwieszczenie z dnia 12 września 2014 r.
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 12 września 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

zawiadamiam

o wydaniu postanowienia o zawieszeniu z urzędu postępowania administracyjnego sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla OM Pancernych (rejon ul. Twardej) w Toruniu, na nieruchomościach oznaczonych nr ewid.: 13, 14, 15, 48 i 49 obręb 46, miasto Toruń – do czasu ustalenia następców prawnych po zmarłych stronach postępowania.

W związku z powyższym strony mogą w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z treścią w/w postanowienia w Wydziale Infrastruktury Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, budynek C, II piętro, pok. 231 w dniach pracy Urzędu w godzinach 8:00 – 15:00.

Stosownie do art. 49 K.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym, po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 3 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Równocześnie proszę o wcześniejsze uzgodnienie telefoniczne terminu wglądu do akt sprawy – tel. 052-349-74-96.

Znak sprawy:
WI.III.746.1.4.2014.EG

Podpisała:
Z up. Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego
Maria Czerwińska-Klich
Kierownik
Oddziału Planowania
i Zagospodarowania Przestrzennego
Wydziału Infrastruktury

 

Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-09-12
Data udostępnienia informacji: 2014-09-15
Ilość wyświetleń informacji: 2595
Rejestr zmian dokumentu