Obwieszczenie z dnia 11 sierpnia 2014 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 11 sierpnia 2014 r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.),

zawiadamiam

o wydaniu przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, na wniosek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego reprezentowanego przez Mirosława Kielnika - Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, decyzji Nr 11/ZRID/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 r., znak: WI.IV.7820.48.2013, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska - Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rz. Gąsawka w msc. Żnin" odcinek od km 19+649 do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290.


Jednocześnie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Kujawsko - Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3 (budynek A, parter, pokój 50 tel. 52 34-97-320), w dniach pracy tut. Urzędu, w godz. 8.00 - 14.00.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, jak również na tablicach ogłoszeń i na stronach internetowych: Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Miejskiego w Żninie oraz Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, niniejsze doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wydaniu ww. decyzji.

Na podstawie przepisu art. 11g ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz art. 129 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego od decyzji stronom przysługuje odwołanie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju, za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Jednocześnie w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej ww. decyzją odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji posiadającej rygor natychmiastowej wykonalności - wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego (art. 18 ust. 1e pkt 1 cyt. wyżej ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.). 

Z up. Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego
Izabela Rosiak
Dyrektor
Biura Kadrowo-Organizacyjnego

Autor informacji: Izabela Rosiak
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-08-11
Data udostępnienia informacji: 2014-08-12
Ilość wyświetleń informacji: 2503
Rejestr zmian dokumentu