Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.)

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku Kujawsko-Pomorskiego  Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku ul. Okrzei 74a, 87-800 Włocławek reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Damiana Franczak,  decyzją Nr 142/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 r. został zatwierdzony projekt budowlany i udzielone pozwolenie na budowę  pn.: „Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki Bętlewianki w km 0+700 – 2+500 w celu zwiększenia możliwości retencjonowania w dolinie wody na dz. nr ewid. 184/7, 184/8, 189/4, 197, 201, 202, 179/1, 186 obręb Krojczyn, 76/6, 76/5, 75, 74, 73, 72/1, 70/1, 70/2, 70/3, 60/2, 60/3, 61/1, 58, 68, 7/1 obręb Krępa i 1/1 obręb Grochowalsk gmina  Dobrzyń nad Wisłą”.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się  w siedzibie Kujawsko– Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Wydział Infrastruktury, ul. Jagiellońska 3 (budynek A, II piętro, pokój nr 203) w dniach pracy Urzędu w godz. 8.00 - 15.00.

Nr sprawy: WI.I.7840.1.5.2014.AŻ

Podpisał
Z up. Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego
Pan Eugeniusz Kaźnica
starszy inspektor wojewódzki
w Oddziale
Architektury i Budownictwa
w Wydziale Infrastruktury

Autor informacji: Eugeniusz Kaźnica
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-08-11
Data udostępnienia informacji: 2014-08-11
Ilość wyświetleń informacji: 1993
Rejestr zmian dokumentu