Obwieszczenie z dnia 30 lipca 2014 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 30 lipca 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

  • Miejski Zarząd Dróg w Toruniu z dnia 25 lipca 2014 r., znak: MZD.UEK1.6733.14.2014;
  • Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 8/TZ/2014 z dnia 22 lipca 2014 r., znak: ZKPPT.7637.68.2014;
  • Prezydenta Miasta Torunia z dnia 25 lipca 2014 r., znak: WAiB.6733.54.1.1.2014 JK;

uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

dla inwestycji polegającej na budowie kolektora deszczowego K-1 w ciągu ul. Chrobrego w Toruniu, na nieruchomościach ozn. nr ew.: 54 i 149 obr. 011 oraz dz. nr ew. 319 obr. 048, m. Toruń.


W związku z powyższym strony mają prawo w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z treścią w/w postanowień, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski (w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej) w Wydziale Infrastruktury Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, budynek C, II piętro, pok. 231 w dniach pracy Urzędu, tj. w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 7.30 do 15.30 oraz we wtorki w godzinach od 8.00 do 16.00. Po upływie określonego terminu w sprawie wydane zostanie rozstrzygnięcie.

Stosownie do art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Równocześnie proszę o wcześniejsze uzgodnienie telefoniczne terminu wglądu do akt sprawy – tel. 052-349-74-96.

Znak sprawy:
WI.III.746.1.27.2014.EG

Podpisał:
Z up. Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego
Janusz Gazecki
Starszy Inspektor Wojewódzki
w Oddziale Planowania
i Zagospodarowania Przestrzennego
Wydziału Infrastruktury

Autor informacji: Janusz Gazecki
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-07-30
Data udostępnienia informacji: 2014-08-01
Ilość wyświetleń informacji: 4284
Rejestr zmian dokumentu