Wyniki otwartego konkursu na realizację w 2014 r. zadań w obszarze pomocy społecznej

Informacja o wynikach

Posiedzenie Komisji powołanej Zarządzeniem Nr 63/14 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 maja 2014 r. odbyło się w dniu 20 maja 2014 r. w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Wysokość środków na dofinansowanie projektów konkursowych nadesłanych do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego wynosiła 623.000 zł.

Konkurs ofert wpisuje się w Program finansowego wspierania przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego programów w określonych obszarach pomocy społecznej, realizowanych w 2014 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyjęty Zarządzeniem Nr 46/2014 z dnia 17 marca 2014r.

Celem Programu jest rozszerzenie form pomocy adresowanych do mieszkańców województwa kujawsko – pomorskiego dzięki wykorzystaniu potencjału organizacji pozarządowych i ich współdziałaniu z sektorem publicznym w zakresie zadań związanych ze wsparciem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz rozwiązywaniem kluczowych problemów społecznych.

Ustalania Komisji Konkursowej:

Ogółem wpłynęło 65 ofert z 44 organizacji, na łączną kwotę dotacji 1.687.478,55 zł.

Programy zostały zaopiniowane na podstawie przedstawionych kryteriów:

a) wartość merytoryczna oferty: realność wykonania, przydatność z punktu widzenia odbiorcy, efekty realizacji zadania publicznego;
b) możliwość realizacji zadania: doświadczenie podmiotu w realizacji zadań o podobnym zakresie, kwalifikacje zasobów kadrowych, ocena zasobów rzeczowych, w tym bazy lokalowej, spójność zaplanowanych działań oraz sposób ich kalkulacji w kosztorysie, adekwatność planowanych działań do założonych celów i ich rozplanowanie w czasie;
c) możliwości organizacyjne: planowane koszty, relacja kosztów do planowanych rezultatów, ewentualna wysokość wkładu własnego;
d) prawidłowość rozliczenia zleconych w latach ubiegłych przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego zadań publicznych.


Wymogów formalnych, określonych w regulaminie konkursu nie spełniło 35 ofert konkursowych, a dotacji łącznie nie otrzymało 45 projektów (załącznik nr 1). Głównymi błędami formalnymi były:

- błędy rachunkowe w kosztorysie pod względem kosztów oraz nieprawidłowa kalkulacja kosztów realizacji zadania,
- brak wymaganych dokumentów oraz nieprawidłowo potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie,
- niewypełnienie lub błędne wypełnienie pozycji w ofercie.

Pozytywnie zaopiniowano 20 projektów, którym Komisja Konkursowa przyznała dotacje na łączna kwotę 623.000 zł

Pełna lista pozytywnie rozpatrzonych projektów stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

Podmioty, których projekty zostały zaopiniowane przez Komisję Konkursową negatywnie mają prawo wglądu do dokumentacji w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ulicy Konarskiego 1-3 w godzinach 7.00 – 14.00 w pokoju  nr 144.

Oferty rozpatrzone negatywnie
Oferty rozpatrzone pozytywnie

Autor informacji: Dorota Hass
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-05-23
Data udostępnienia informacji: 2014-05-23
Ilość wyświetleń informacji: 1278
Rejestr zmian dokumentu