Obwieszczenie z dnia 15 maja 2014 r.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 15 maja 2014 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zm.) oraz art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, ze zm.),

zawiadamiam

o wszczęciu na wniosek Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego, reprezentowanego przez Mirosława Kielnika Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 poprzez rozbudowę skrzyżowania ul. Kętrzyńskiego z ul. 11 Listopada w Wąbrzeźnie w km 34+225 na rondo, wykonanie odwodnienia i oświetlenia" (zastosowane oznaczenia - w nawiasie podano numery działek powstałych po podziale, tłustym drukiem zaznaczono działki przeznaczone pod inwestycję):

 1. Numery działek położonych w całości w liniach rozgraniczających teren inwestycji

  Jednostka ewidencyjna 041701_1, Wąbrzeźno, obręb 0004 Wąbrzeźno, działki nr: 83, 86, 88, 90, 92,
  Jednostka ewidencyjna 041701_1, Wąbrzeźno, obręb 0005 Wąbrzeźno, działki nr: 233/7, 233/8, 233/10,

 2. Numery działek położonych w części w liniach rozgraniczających teren inwestycji objętych projektami podziału

  Jednostka ewidencyjna 041701_1, Wąbrzeźno, obręb 0005 Wąbrzeźno, działki nr: 233/13 (233/17, 233/18), 233/6 (233/19, 233/20), 233/9 (233/21, 233/22), 223/5 (223/6, 223/7), 233/14 (233/15, 233/16),
  Jednostka ewidencyjna 041705_2, Wąbrzeźno-Gmina, obręb 0019 Wałycz, działki nr: 148 (148/1, 148/2)

 3. Numery działek położonych poza liniami rozgraniczającymi, na których przewiduje się przebudowę sieci uzbrojenia terenu lub przebudowę dróg innych kategorii, dla których ustanawia się ograniczone korzystanie z nieruchomości dla realizacji inwestycji

  Jednostka ewidencyjna 041701_1, Wąbrzeźno, obręb 0004 Wąbrzeźno, działki nr: 1/1, 1/2, 1/3, 61, 79, 81, 82, 94
  Jednostka ewidencyjna 041701_1, Wąbrzeźno, obręb 0005 Wąbrzeźno, działka nr 231/2,
  Jednostka ewidencyjna, 041705_2, Wąbrzeźno-Gmina, obręb 0019 Wałycz, działki nr: 148 (148/1, 148/2)

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3 (budynek A, parter, pokój 50), w dniach pracy tut. Urzędu, w godz. 8.00 - 14.00.

Znak sprawy: WI.IV.7820.21.2014

Z up. Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego
Izabela Rosiak
Dyrektor
Biura Kadrowo-Organizacyjnego

Autor informacji: Izabela Rosiak
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-05-15
Data udostępnienia informacji: 2014-05-16
Ilość wyświetleń informacji: 1532
Rejestr zmian dokumentu