Obwieszczenie z dnia 8 kwietnia 2014 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 8 kwietnia 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 19 marca 2014 r., znak: WST.612.1.51.2014.EP;
  • Wójta Gminy Śliwice z dnia 19 marca 2014 r., znak: RS.6730.31.1.2013;
  • Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi z dnia 18 marca 2014 r., znak: ZDP-6730-15-P-2014r.;
  • Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 59/CP/2014 z dnia 26 marca 2014 r.;


uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV, linii kablowej SN oraz nn w celu zasilenia działki nr 234/1 wraz z przebudową odcinka linii napowietrznej nn obwodu 100 i 300 w miejscowości Lińsk, gmina Śliwice, na nieruchomościach ozn. nr ewid. 240/2 i 240/3 obręb Lińsk, gmina Śliwice.


W związku z powyższym strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z treścią w/w postanowień w Wydziale Infrastruktury Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, budynek C, II piętro, pok. 231 w dniach pracy Urzędu, tj. w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 7.30 do 15.30 oraz we wtorki w godzinach od 8.00 do 16.00 oraz uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia.

Stosownie do art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Równocześnie proszę o wcześniejsze uzgodnienie telefoniczne terminu wglądu do akt sprawy – tel. 052-349-74-96.

Znak sprawy:
WI.III.746.1.1.2014.EG

Podpisała:
Z up. Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego
Maria Czerwińska - Klich
Kierownik Oddziału Planowania
i Zagospodarowania Przestrzennego
Wydziału Infrastruktury

Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-04-08
Data udostępnienia informacji: 2014-04-10
Ilość wyświetleń informacji: 1193
Rejestr zmian dokumentu