Obwieszczenie z dnia 28 marca 2014 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 28 marca 2014 r.

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267),

zawiadamiam

o wydaniu przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, na wniosek Prezydenta Miasta Bydgoszczy, reprezentowanego przez Tomasza Szymańskiego Zastępcę Dyrektora ds. Inwestycji Drogowych i Transportu Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, w dniu 25 marca 2014 r. decyzji Nr l/ZRID/2014, znak: WI.IV.7820.60.2013, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Budowa Mostu przez Kanał Bydgoski z przebudową Węzła Zachodniego w Bydgoszczy w ramach zadania pn.: Przebudowa Węzła Zachodniego Etap II-a".


Jednocześnie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3 (budynek A, I piętro, pokój 152), w dniach pracy tut. Urzędu, w godz. 8.00 - 14.00.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, jak również na tablicach ogłoszeń i na stronach internetowych: Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Urzędu Miasta Bydgoszczy.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, niniejsze doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wydaniu ww. decyzji.

Na podstawie przepisu art. 11g ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz art. 129 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego od decyzji stronom przysługuje odwołanie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju, za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Z up. Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego
Izabela Rosiak
Dyrektor
Biura Kadrowo-Organizacyjnego

Autor informacji: Izabela Rosiak
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-03-28
Data udostępnienia informacji: 2014-03-28
Ilość wyświetleń informacji: 1184
Rejestr zmian dokumentu