Obwieszczenie z dnia 12 marca 2014 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 12 marca 2014 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Resortowego Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi z siedzibą w Warszawie, dnia 11 marca 2014r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał decyzję Nr 1/2014, znak: WI.III.746.1.36. 2013.EG o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pn.: „Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń biurowych na pomieszczenia techniczne i serwerownie w budynku nr 2, przebudowa i budowa sieci kanalizacyjnych, wodociągowych, elektrycznych, teletechnicznych, budowa stacji transformatorowej
wraz z przyłączami SN, złączem kablowym SN, budowa agregatu prądotwórczego wraz z wewnętrznymi liniami zasilającymi, budowa klimatyzatorowni wraz z przynależną infrastrukturą, budowa sieci SN i nn w kompleksie wojskowym 1168”
na nieruchomości oznaczonej nr ew. 13/1 obręb 0172, m. Bydgoszcz.


Informuję, że z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Konarskiego 1-3 (budynek C), pokój 231 na II piętrze, w dniach pracy Urzędu, tj. w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 7.30 do 15.30 oraz we wtorki w godzinach od 8.00 do 16.00. Równocześnie proszę o wcześniejsze uzgodnienie telefoniczne terminu wglądu do akt sprawy  – tel. 052-349-74-96.

Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy zawiadomienia o wydaniu przedmiotowej decyzji. Zgodnie z art. 49 Kpa upływ czternastu dni, w ciągu których obwieszczenie było dostępne publicznie, powoduje, że czynność doręczenia decyzji uważa się za dokonaną ze skutkiem prawnym.

Stosownie do art. 53 ust. 6 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Znak sprawy: WI.III.746.1.36.2013.EG

Podpisał:
Z up. Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego
Janusz Gazecki
Starszy Inspektor Wojewódzki
w Oddziale Planowania
i Zagospodarowania Przestrzennego
Wydziału Infrastruktury

Autor informacji: Janusz Gazecki
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-03-12
Data udostępnienia informacji: 2014-03-17
Ilość wyświetleń informacji: 2289
Rejestr zmian dokumentu