Obwieszczenie z dnia 11 marca 2014 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 11 marca 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

  • Starostę Bydgoskiego z dnia 26 lutego 2014r., znak: OŚ-VI.673.168.2014;
  • Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu nr 32/14 z dnia 5 marca 2014 r., znak: ZS-AH-2120-24/13;
  • Zarząd Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 lutego 2014 r., znak: DP.672.32.2014;
  • Wójta Gminy Sicienko z dnia 25 lutego 2014 r., znak: GKOŚiR.6730.2.1.2014;
  • Starostę Bydgoskiego z dnia 4 marca 2014 r., znak: WB.673.18.2014;
  • Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 37/CP/2014 z dnia 4 marca 2014r.;

uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

dla inwestycji polegającej na przebudowie ogrodzenia zewnętrznego (obwodnicy) wraz z budową zewnętrznej instalacji elektroenergetycznej, kanalizacji telekomunikacyjnej, wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz montażu technicznych środków wspomagających ochronę fizyczną kompleksu wojskowego 8618 Osówiec, na nieruchomościach oznaczonych nr ew. 497, 498, 499, 500, 501, 366/3-LP (22366/3), 367/3-LP (22367/3), 367/4-LP (22367/4), 367/5-LP (22367/5), 368-LP (22368), 389/3-LP (22389/3), 390/4-LP (22390/4) obręb Osówiec, gm. Sicienko.


W związku z powyższym strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z treścią w/w postanowień w Wydziale Infrastruktury Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, budynek C, II piętro, pok. 231 w dniach pracy Urzędu, tj. w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 7.30 do 15.30 oraz we wtorki w godzinach od 8.00 do 16.00 oraz uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia.

Stosownie do art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Równocześnie proszę o wcześniejsze uzgodnienie telefoniczne terminu wglądu do akt sprawy – tel. 052-349-74-96.

Znak sprawy:
WI.III.746.1.19.2013.EG

Podpisała:
Z up. Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego
Maria Czerwińska - Klich
Kierownik Oddziału Planowania
i Zagospodarowania Przestrzennego
Wydziału Infrastruktury

Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-03-11
Data udostępnienia informacji: 2014-03-11
Ilość wyświetleń informacji: 1794
Rejestr zmian dokumentu