Przyjmowanie zgłoszeń budowy lub rozbiórki - tereny zamknięte.


Przyjmowanie zgłoszeń
budowy lub rozbiórki oraz zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia w zakresie obiektów i robót usytuowanych na terenach zamkniętych.

Podstawa prawna:
art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.)

Kto załatwia sprawę:
Oddział Architektury i Budownictwa w Wydziale Infrastruktury Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, bud. A, II p.,


Jakie dokumenty trzeba złożyć:
   1. zgłoszenie (
wzór w załączeniu), w którym należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonanie robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia,

   2. oświadczenie (
wzór w załączeniu) o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

   3. odpowiednie szkice lub rysunki (w zależności od potrzeb),
   4. pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami,

   5. projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji wykonanym przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane - przy zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19 i 20. Projekt zagospodarowania działki lub terenu, w przypadku budowy instalacji gazowej o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19 powinien być uzgodniony z podmiotem właściwym do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych,

   6.projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane, w przypadku zgłaszania budowy obiektów małej architektury w miejscach publicznych.

Opłaty:
Zgłoszenia budowy lub rozbiórki oraz zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia, na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635), nie stanowią przedmiotu opłaty skarbowej.

Kiedy będzie załatwiona sprawa:
bez zbędnej zwłoki

Czy i do kogo można się odwołać:
od przyjętego zgłoszenia odwołanie nie przysługuje

Ponadto warto wiedzieć:

Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Autor informacji: Eugeniusz Mąka
Informację wprowadził\a: Paweł Skutecki
Data wytworzenia informacji: 2004-01-09
Data udostępnienia informacji: 2004-01-10
Ilość wyświetleń informacji: 10868
Rejestr zmian dokumentu