Obwieszczenie z dnia 13 lutego 2014 r.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 13 lutego 2014 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zm.) oraz art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267),

zawiadamiam

o wszczęciu, na wniosek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, reprezentowanego przez Mirosława Kielnika Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa - Wąbrzeźno, m. Węgorzyn od km 47+089 do km 47+480, dł. 0,391 km likwidacja lokalnego osuwiska", obejmującego działki o numerach ewidencyjnych (w nawiasach - numery działek po podziale, tłustym drukiem - działki przeznaczone pod inwestycję):


1. Numery   działek   położonych   w   całości   w   liniach   rozgraniczających   teren inwestycji
Jednostka ewidencyjna Wąbrzeźno - Gmina, obręb 21 Węgorzyn, działka nr: 36/1.

2. Numery działek położonych w części w liniach rozgraniczających teren inwestycji objętych projektami podziału
Jednostka ewidencyjna Wąbrzeźno - Gmina, obręb 21 Węgorzyn, działki nr: 150 (150/1, 150/2), 166 (166/1, 166/2), 137 (137/1, 137/2), 35 (35/1, 35/2), 34/2 (34/3, 34/4).

3. Numery działek położonych poza liniami rozgraniczającymi, na których przewiduje się przebudowę sieci uzbrojenia terenu lub przebudowę dróg innych kategorii, dla których ustanawia się ograniczone korzystanie z nieruchomości dla realizacji inwestycji
Jednostka ewidencyjna Wąbrzeźno - Gmina, obręb 21 Węgorzyn, działki nr: 31, 150 (150/1, 150/2), 166 (166/1, 166/2), 34/2 (34/3, 34/4), 35 (35/1, 35/2), 136.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3 (budynek A, I piętro, pokój 152), w dniach pracy tut. Urzędu, w godz. 8.00 - 14.00.

Znak sprawy:WI.IV.7820.2.2014

Podpisała:
Z up. Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego
Izabela Rosiak
Dyrektor
Biura Kadrowo-Organizacyjnego

Autor informacji: Izabela Rosiak
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-02-13
Data udostępnienia informacji: 2014-02-13
Ilość wyświetleń informacji: 3166
Rejestr zmian dokumentu