Obwieszczenie z dnia 30 grudnia 2013 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na przebudowie i dobudowie ze zmianą sposobu użytkowania budynku koszarowego nr 147 na budynek koszarowo – sztabowy dla potrzeb OZ JFTC w kompleksie wojskowym 6000 na nieruchomości oznaczonej nr ew. 13 obręb 123, m. Bydgoszcz przy ul. Szubińskiej 105, dla Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszcz, z upoważnienia którego wystąpił z wnioskiem Pan Leszek Olejnik Prezes Biura Studiów i Projektów BIPROKABEL Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy.


Przedmiotowa nieruchomość została ujęta w decyzji Nr 264/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 września 2013 r. (Dz. U. MON z 2013 r., poz. 233 – Lp. 714 załącznika do ww. decyzji) i stanowi w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) teren zamknięty.

W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) strony mogą zapoznać się z w/w wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami w Wydziale Infrastruktury Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, budynek C, II piętro, pok. 231 w godzinach pracy Urzędu 8:00 – 15:00 oraz uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia.
Stosownie do art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy:
WI.III.746.1.37.2013.EG

Podpisał:
Z up. Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego
Janusz Gazecki
Starszy Inspektor Wojewódzki
w Oddziale Planowania
i Zagospodarowania Przestrzennego
Wydziału Infrastruktury

Autor informacji: Janusz Gazecki
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-12-30
Data udostępnienia informacji: 2014-01-13
Ilość wyświetleń informacji: 1226
Rejestr zmian dokumentu