Obwieszczenie z dnia 31 grudnia 2013 r.
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO


z dnia 31 grudnia  2013 r.
o wydaniu decyzji uchylającej decyzję
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), zawiadamiam o wydaniu, na wniosek Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy, w dniu 24 grudnia 2013 r. decyzji znak: WI.IV.7820.45.2013 uchylającej decyzję własną Nr 8/ZRID/2010 z dnia 21 września 2010 r., znak WI.II.ZRID.7048-12/10 o zezwoleniu na realizacji inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 239 od km 31+597 do km 33+022 pod budowę ciągu pieszorowerowego” w zakresie zatwierdzenia projektu budowlanego i w tej części zezwolenia na realizację ww. inwestycji dla działek nr 18/3, 18/5, 21/3 i 29/10 położonych w obrębie ewidencyjnym Sulnowo.

Informuję, że z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 (budynek A), pokój 232 na II piętrze, w dniach pracy Urzędu, tj. w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 7.30 do 15.30 oraz we wtorki w godzinach od 8.00 do 16.00. Równocześnie proszę o wcześniejsze uzgodnienie telefoniczne terminu wglądu do akt sprawy  – tel. 052-349-74-92 lub 052-349-74-94.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego: www.bydgoszcz.uw.gov.pl (w zakładce ogłoszenia) oraz na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Świeciu.

Od decyzji stronom przysługuje odwołanie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane w dniu odbioru decyzji przez wnioskodawcę, a dla pozostałych stron po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wydaniu ww. decyzji, zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

WI.IV.7820.45.2013
Podpisał
Z up. Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego
Arkadiusz Kanigowski
p.o. Kierownika Oddziału Budownictwa Specjalnego i Odszkodowań
w Wydziale Infrastruktury
Autor informacji: Arkadiusz Kanigowski
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-12-31
Data udostępnienia informacji: 2014-01-02
Ilość wyświetleń informacji: 1581
Rejestr zmian dokumentu