Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 grudnia 2013 r.
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 16 grudnia 2013 r.

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 687) - zwanej dalej „ustawą”,

zawiadamiam

że dnia 13 grudnia 2013 r. została wydana decyzja nr 14/2013 (znak IR-III.7820.4.2012.6) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi ekspresowej S5 Żnin - Gniezno, odcinek węzeł „Mielno” - Gniezno” (droga krajowa - klasa S), na terenie województw wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z treścią decyzji w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa, al. Niepodległości 16/18, budynek C, pok. 4 (tel. 61-854-12-75), w godzinach pracy Urzędu. Treść decyzji została również zamieszczona na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl w zakładce Komunikaty / Obwieszczenia.

Od decyzji służy odwołanie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, na stronach internetowych tych gmin, a także w prasie lokalnej.

Jednocześnie na podstawie art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu ww. decyzji Wojewody Wielkopolskiego i możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 22 sierpnia 2013 r. (znak WOO-II.4242.48.2012.WM) i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 2 września 2013 r. (znak WOO.4242.124.2012.ADS.8) oraz opiniami Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 17 lipca 2013 r. (znak DN-NS.9012.5.454.2013) i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy z dnia 28 czerwca 2012 r. (znak NNZ.9022.3.151.2012).

z up. Wojewody Wielkopolskiego
/-/ Aida Januszkiewicz - Piotrowska
z-ca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa
Autor informacji: Aida Januszkiewicz-Piotrowska
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-12-16
Data udostępnienia informacji: 2013-12-19
Ilość wyświetleń informacji: 1582
Rejestr zmian dokumentu