Obwieszczenie z dnia 26 listopada 2013 r.
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 26 listopada 2013 r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), zawiadamiam o wydaniu przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego, na wniosek Prezydenta Miasta Torunia, reprezentowanego przez pana Stefana Kalinowskiego – zastępcę dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu, w dniu 20 listopada 2013 r. decyzji Nr 11/ZRID/2013 znak: WI.IV.7820.46.2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Trasa Średnicowa Północna – odcinek Trasa Mostowa w osi ul. Wschodniej do ul. Grudziądzkiej, Toruń”.

Informuję, że z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 (budynek A), pokój 232 na II piętrze, w dniach pracy Urzędu, tj. w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 7.30 do 15.30 oraz we wtorki w godzinach od 8.00 do 16.00. Równocześnie proszę o wcześniejsze uzgodnienie telefoniczne terminu wglądu do akt sprawy  – tel. 052-349-74-92 lub 052-349-74-94.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego: www.bydgoszcz.uw.gov.pl (w zakładce ogłoszenia) oraz na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu Miasta Torunia.

Od decyzji stronom przysługuje odwołanie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej za pośrednictwem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Doręczenie uważa się za dokonane w dniu odbioru decyzji przez wnioskodawcę, a dla pozostałych stron po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wydaniu w/w decyzji, zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

WI.IV.7820.46.2013

Podpisał
Z up. Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego
Arkadiusz Kanigowski
p.o. Kierownika Oddziału Budownictwa Specjalnego i Odszkodowań
w Wydziale Infrastruktury
Autor informacji: Arkadiusz Kanigowski
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-11-26
Data udostępnienia informacji: 2013-11-28
Ilość wyświetleń informacji: 1518
Rejestr zmian dokumentu