Obwieszczenie z dnia 3 czerwca 2013 r.
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 3 czerwca 2013 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamia się,

że, na wniosek Pana Marka Kuchcika - Dyrektora Rejonu Dystrybucji Inowrocław w Oddziale Dystrybucji Bydgoszcz, występującego z pełnomocnictwa Pana Włodzimierza Hypszer – Dyrektora Oddziału Dystrybucji Bydgoszcz, działającego z pełnomocnictwa Pana Artura Kowalczyk Członka Zarządu oraz Pana Grzegorza Kiczmachowskiego Członka Zarządu ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, została wydana dnia 3 czerwca 2013 r. decyzja Nr 13/2013 znak: WI.III.746.1.6.2013.EG, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznych SN 15 kV ze stacji GPZ Rąbinek kierunek Batkowo i Popowice – budowa elektroenergetycznych linii kablowych SN 15 kV na działce nr 11/1, obręb 2 położonej w Inowrocławiu.

W związku z powyższym strony mogą w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z treścią w/w decyzji w Wydziale Infrastruktury Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, budynek C, II piętro, pok. 231 w dniach pracy Urzędu w godzinach 8:00 – 15:00.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Stosownie do art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy:
WI.III.746.1.6.2013.EG
Podpisał:
Z up. Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego
Janusz Gazecki
Starszy Inspektor Wojewódzki
w Oddziale Planowania
i Zagospodarowania Przestrzennego
Wydziału Infrastruktury

Autor informacji: Janusz Gazecki
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-06-03
Data udostępnienia informacji: 2013-06-05
Ilość wyświetleń informacji: 1520
Rejestr zmian dokumentu