Obwieszczenie z dnia 24 maja 2013 r.
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 24 maja 2013 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.) oraz art. 49 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 t.j.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowanego przez Lecha Jaworskiego - Zastępcę Dyrektora Oddziału w Bydgoszczy, w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 25 w m. Tarkowo Dolne od km 168+580 do km 169+560”,

obejmującego działki o numerach ewidencyjnych:

Jednostka ewidencyjna Nowa Wieś Wielka [040305_2] obręb Leszyce nr 0009:
część działki nr 265 o powierzchni 0,3212 ha; część działki nr 17216 o powierzchni 0,0132 ha; część działki nr 17217/1 o powierzchni 0,0037 ha;

Jednostka ewidencyjna Nowa Wieś Wielka [040305_2] obręb Tarkowo Dolne nr 0016:
działka nr 318/1 o powierzchni 2,1300 ha; działka nr 38/14 o powierzchni 0,0051 ha; działka nr 40/14 o powierzchni 0,0654 ha; działka nr 40/8 o powierzchni 0,0689 ha; działka nr 37/4 o powierzchni 0,0573 ha; działka nr 30/7 o powierzchni 0,0135 ha; część działki nr 30/5 o powierzchni 0,0223 ha; część działki nr 30/9 o powierzchni 0,0062 ha; część działki nr 30/8 o powierzchni 0,0106 ha; część działki nr 32/2 o powierzchni 0,0192 ha; część działki nr 32/1 o powierzchni 0,0075 ha; część działki nr 311/19 o powierzchni 0,0559 ha; część działki nr 33/1 o powierzchni 0,0073 ha; część działki nr 33/2 o powierzchni 0,0321 ha; część działki nr 35/3 o powierzchni 0,0292 ha; część działki nr 311/1 o powierzchni 0,0141 ha; część działki nr 36/40 o powierzchni 0,0526 ha; część działki nr 312/2 o powierzchni 0,0088 ha; część działki nr 312/1 o powierzchni 0,0115 ha; część działki nr 36/60 o powierzchni 0,0081 ha; część działki nr 36/59 o powierzchni 0,0191 ha; część działki nr 313/4 o powierzchni 0,0120 ha; część działki nr 36/61 o powierzchni 0,0242 ha; część działki nr 36/11 o powierzchni 0,0371 ha; część działki nr 37/2 o powierzchni 0,0131 ha; część działki nr 37/5 o powierzchni 0,0020 ha; część działki nr 317/2 o powierzchni 0,0025 ha; część działki nr 317/3 o powierzchni 0,0420 ha; część działki nr 40/15 o powierzchni 0,0111 ha;

działki z ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości na czas trwania inwestycji:

Jednostka ewidencyjna Nowa Wieś Wielka [040305_2] obręb Tarkowo Dolne 0016:
część działki nr 23/2 o powierzchni 0,0061 ha; część działki nr 25 o powierzchni 0,0025 ha; część działki nr 311/1 o powierzchni 0,0022 ha; część działki nr 312/1 o powierzchni 0,0034 ha; część działki nr 313/1 o powierzchni 0,0034 ha; część działki nr 314 o powierzchni 0,0063 ha; część działki nr 315/3 o powierzchni 0,0025 ha; część działki nr 315/4 o powierzchni 0,0063 ha; część działki nr 317/4 o powierzchni 0,0128 ha; część działki nr 317/2 o powierzchni 0,0048 ha; część działki nr 40/10 o powierzchni 0,0048 ha; część działki nr 37/1 o powierzchni 0,0190 ha; część działki nr 36/61 o powierzchni 0,0012 ha; część działki nr 36/59 o powierzchni 0,0020 ha; część działki nr 36/60 o powierzchni 0,0071 ha; część działki nr 33/2 o powierzchni 0,0062 ha; część działki nr 32/1 o powierzchni 0,0059 ha; część działki nr 31/3 o powierzchni 0,0046 ha; część działki nr 30/1 o powierzchni 0,0067 ha;

Działki przeznaczone pod inwestycję w całości, a także w części (powstałe z podziału działek), stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Informuję, że z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 (budynek A), pokój 204 na II piętrze, w dniach pracy Urzędu, w godz. 8.00 - 14.00, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego: www.bydgoszcz.uw.gov.pl oraz na tablicach ogłoszeń i stronach internetowych Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy:  WI.IV.7820.26.2013
Podpisała
z up. Wojewody Kujawsko – Pomorskiego
Wanda Kosiorowska
Dyrektor Wydziału Infrastruktury
Autor informacji: Wanda Kosiorowska
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-05-24
Data udostępnienia informacji: 2013-05-29
Ilość wyświetleń informacji: 1610
Rejestr zmian dokumentu