Obwieszczenie z dnia 6 maja 2013 r.
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 6 maja 2013 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 143, poz. 963, ze zm.) oraz art. 49 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 267.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Gminy Zławieś Wielka, reprezentowanej przez Wójta – Pana Jana Surdyka w sprawie pozwolenia na realizację inwestycji pn. „Pompownia przeciwpowodziowa na Górnym Kanale w miejscowości Czarnowo Gmina Zławieś Wielka”, obejmującego działki pod inwestycję o numerach ewidencyjnych:

Obręb Czarnowo: część działki nr 3245/7 o powierzchni 0,2218 ha; część działki 80/5 o powierzchni 0,0767 ha;

działki z ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości:

Obręb Czarnowo: działka nr 137/2 o powierzchni 0,0824 ha, w tym ze stałym ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości 0,0200 ha; działka nr 81 o powierzchni 0,0489 ha; działka 136/8 ze stałym ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości 0,1000 ha; działka nr 278/3 ze stałym ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości 0,0842 ha; działka nr 3245/4 o powierzchni 0,0058 ha.

W związku z powyższym, na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 267.), informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego: www.bydgoszcz.uw.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Gminy Zławieś Wielka, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Wydziale Infrastruktury Kujawsko–Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy (ul. Jagiellońska 3, budynek A, II piętro, pokój 204, tel.52/349-74-92, 52/349-74-94, 52 349-76-67), w dniach pracy Urzędu w godzinach od 8.00 do 14.00.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy:
WI.IV.7830.4.2013                 
Podpisała
z up. Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego
Wanda Kosiorowska
Dyrektor
Wydziału Infrastruktury
Autor informacji: Wanda Kosiorowska
Informację wprowadził\a: Roman Szuścicki
Data wytworzenia informacji: 2013-05-13
Data udostępnienia informacji: 2013-05-13
Ilość wyświetleń informacji: 1453
Rejestr zmian dokumentu